Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 1. Poslovnika o radu Suda ("Službeni glasnik BiH", broj 82/05, 60/11, 25/17), a u vezi sa članom 15. i 26. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), donosim


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA U SUDU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Sudu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) za vrijeme trajanja štrajka zaposlenih u Sudu.

Član 2.
(Pravo na organizovanje štrajka)

Zaposleni u Sudu mogu organizovati štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), na način koji neće ugroziti javni interes, opštu sigurnost, sigurnost lica i imovine, kao i samo funkcionisanje Suda.

Član 3.
(Minimum procesa rada)

(1) Zaposleni u Sudu mogu početi štrajk, ako se obezbijedi minimum procesa rada koji osigurava nesmetano funkcionisanje svih organizacionih jedinica Suda.

(2) Minimum procesa rada u Sudu za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se u obimu do 25% kadrovskih kapaciteta na nivou organizacionih jedinica.

Član 4.
(Obezbjeđivanje minimuma procesa rada po organizacionim jedinicama Suda)

Za vrijeme štrajka u Sudu minimum procesa rada po organizacionim jedinicama obuhvata:

1. ZAJEDNIČKI SEKRETARIJAT


1.1. Kabinet predsjednika Suda


- Izrada i otprema odluka i drugih pismena koje u skladu s posebnim propisima donosi predsjednik Suda, a koje su vezane rokom, postoji opasnost od nastupanja štetnih posljedica uslijed propuštanja ili imaju oznaku hitnosti.

1.2. Odјelјenјe za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove


- administrativni poslovi za potrebe sudija i sudskih vijeća (daktilografski i stenografski poslovi, organizovanje pretresa i zakazivanje suđenja, rezervacija sudnica, izrada poziva/naredbi strankama, sudskoj policiji, svjedocima i drugim učesnicima u postupku);

- neodložna interna i eksterna komunikacija;

- tehnički poslovi (održavanje i čišćenje prostorija Suda, domarski poslovi, poslovi portirnice, prijema i usmjeravanja vanjskih i unutrašnjih telefonskih poziva).

1.3. Odјelјenјe pisarne


- poslovi pisarne koji se odnose na prijem, zavođenje i otpremu hitne pošte;

- pohranjivanje dokumenata, ažuriranje i redovne provjere u CMS bazi;

- neodložna interna i eksterna komunikacija.

1.4. Odјelјenјe za materiјalno-finansijske poslove


- neophodni finansijsko-računovodstveni poslovi;

- blagajničko poslovanje koje zahtijeva dnevnu ažurnost.

1.5. Sekretarijat Upravnog odјelјenja:


- rad na hitnim predmetima u kojima su tužitelj i strana lica (nadzor nad strancem, ograničenje kretanja, azil);

- rad na predmetima sa istaknutom mjerom odgađanja izvršenja rješenja;

- pružanje stručne pomoći sudijama na parničnom i izvršnom referatu u predmetima u kojima je zakazano suđenje, kao i drugim postupcima koji su hitni (radni sporovi, privremene mjere osiguranja).

1.6. Sekretarijat Odjela III Krivičnog odjeljenja


- rad na hitnim pritvorskim predmetima;

- poslovi u vezi s postupanjem po pismenima vezanim zakonskim rokom koji ne trpe odlaganje (postupak po zaprimljenoj optužnici, izdavanje naredbi za sprovođenje posebnih istražnih radnji, izdavanje ostalih neodložnih naredbi, saglasnosti, itd., slanje poziva svjedocima, vještacima, osumnjičenim i optuženim licima i slično);

- izrada sudskih odluka određenih zakonskim rokom;

- poslovi u vezi s upućivanjem osuđenih lica na izdržavanje kazne zatvora, drugih izrečenih mjera i postupanje po molbama osuđenika;

- poslovi u vezi s prijemom i predajom privremeno oduzetih predmeta;

- neodložni poslovi iz domena sudske uprave Odjela III (npr. određivanje sudije ili vijeća u hitnim predmetima i slično).

1.7. Sekretarijat Odjela III Apelacionog odjeljenja


- rad na pripremi spisa u upravnim predmetima koji su zakonom određeni kao hitni (izborne žalbe, odluke po zahtjevima za preispitivanje Odluke vijeća za upravne sporove u predmetima stranaca - stavljanje pod nadzor, azil);

- rad na pripremi nacrta odluka po žalbama na prvostepena rješenja o (ne)određivanju pritvora;

- rad na pripremi nacrta odluka po žalbama na odluke o privremenim mjerama u građanskim predmetima.

2.URED REGISTRARA


2.1. Administrativno odjeljenje


- pružanje pomoći predsjedniku Suda u rukovođenju i organizaciji rada Odjeljenja I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja za vrijeme štrajka;

- provođenje dokumenata i ročišta u predmetima u kojima je potrebno hitno postupanje.

2.2. Odjeljenje za sudsku upravu


- prijem, zavođenje, obrada i distribucija zaprimljenih podnesaka, postupanje po dnevnim naredbama sudija, te otprema sudskih odluka i drugih dokumenata koji ne trpe odlaganje;

- izdavanje aktivnih i arhivskih spisa/dokaza koji ne trpe odlaganje;

- ažuriranje elektronskih i fizičkih evidencija o kretanju spisa/dokaza;

- nužne mjere i aktivnosti za održavanje AV opreme;

- audio i video snimanje sudskih ročišta koja budu održavana tokom štrajka:

- arhiviranje snimaka suđenja te dostavljanje AV materijala strankama u postupku prema zahtjevima, a radi izrade odluka u predviđenom roku;

- skeniranje zaprimljenih podnesaka javnog karaktera i potvrđenih optužnica;

- presignacija predmeta i CMS administracija predmeta;

- ažuriranje elektronskih evidencija i baza podataka o radu Suda i sudija;

- izrada statističkih izvještaja koji su vezani rokovima;

- rezervacije sudnica i ažuriranje kalendara suđenja;

- ažuriranje web-stranice Suda u cilju pružanja nužnih informacija javnosti;

- izrada zapisnika sa ročišta za izjašnjenje o krivnji koje bude održano za vrijeme štrajka i izrada transkripta suđenja u hitnim slučajevima.

2.3. Pravno odjeljenje


- razvrstavanje i klasifikacija zaprimljenih pismena u cilju utvrđivanja hitnosti u postupanju;

- postupanje po pismenima vezanim zakonskim rokom koji ne trpi odlaganje, što naročito podrazumijeva donošenje odluka po prijedlozima za:

- provođenje posebnih istražnih radnji;

- pretres stana, prostorija i osoba;

- oduzimanje predmeta;

- izdavanje naredbi banci ili drugoj pravnoj osobi;

- izdavanje naredbe operateru telekomunikacija;

- donošenje privremene mjere oduzimanja imovine;

- izdavanje naredbe za raspisivanje potjernice;

- izdavanje naredbe za ekshumaciju;

- donošenje drugih odluka koje ne trpe odlaganje, a odnose se naročito na urgentne medicinske intervencije osumnjičenih/optuženih lica, premještaj lica iz jednog u drugi KPZ iz sigurnosnih razloga i slično;

- postupanje po prijedlozima za određivanje/produženje mjere pritvora i mjera zabrane, što podrazumijeva preduzimanje svih radnji usko vezanih za konkretne procese, a naročito postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, organizacija i prisustvo ročištu za razmatranje prijedloga, pružanje stručne podrške prilikom izrade pismene odluke i slično;

- preduzimanje radnji i aktivnosti u vezi procesa odlučivanja po zaprimljenoj optužnici, što naročito podrazumijeva postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, razmatranje svih relevantnih činjenica u pogledu donošenja odluke o optužnici i (eventualno) odluke po prethodnim prigovorima, prisustvo ročištu za izjašnjenje o krivnji i slično;

- prisustvo otvaranju glavnog pretresa i nastavcima glavnih pretresa u predmetima s pritvorskim elementom, što uključuje i izradu odluka;

- postupanje po žalbama tokom svih faza postupka, u slučajevima kada je odlučivanje o istim vezano hitnim zakonskim rokovima;

- prisustvo sjednici Apelacionog odjeljenja, otvaranju glavnog pretresa i nastavcima glavnih pretresa pred vijećem navedenog odjeljenja u predmetima s pritvorskim elementom, što uključuje i izradu odluka.

2.4. Odjeljenje za podršku svjedocima


- pružanje administrativne, logističke, psihološke i druge podrške svjedocima Odjela I i II pozvanim pred Sud BiH u dane štrajka;

- kontaktiranje svjedoka po nalogu sudskih vijeća;

- pružanje podrške svjedocima koji svjedoče pred drugim odjelima Suda, kao i osoblju u hitnim situacijama, a po nalogu sudija i Registrara Suda BH.

2.5. Odjeljenje za informisanje javnosti


- izdavanje hitnih saopštenja za javnost;

- prosljeđivanje neodložnih upita stanaka nadležnim organizacionim jedinicama;

- davanje kratkih izjava i obavještenja u vezi s predmetima s visokim stepenom interesa javnosti.

2.6. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije


- poslovi iz domena informacionih tehnologija koji se odnose na tehničku podršku korisnicima informaciono-komunikacionog sistema Suda BiH za koje se određuje minimum procesa rada.

2.7. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu


- kontrola i monitoring tehničkih sistema zaštite (video-nadzora, vatrodojave, protuprovalne zaštite, panik-alarma i javnog razglasa);

- upravljanje sistemom kontrole pristupa i izdavanje identifikacionih kartica;

- praćenje i koordinacija rada ulaznih rampi, kapija i parking prostora, u koordinaciji sa Sudskom policijom BiH;

- aktivnosti na obezbjeđenju unutrašnje sigurnosti kompleksa u saradnji sa Sudskom policijom BiH.

Član 5.
(Raspoređivanje zaposlenih u Sudu u slučaju štrajka)

(1) Ukoliko do početka štrajka ne dođe do rješavanja spora mirnim putem, predsjednik Suda posebnom odlukom određuje zaposlene koji su dužni raditi za vrijeme štrajka radi obezbjeđivanja minimuma procesa rada.

(2) Predsjednik Suda ne može odrediti članove štrajkačkog odbora da rade u smislu stava (1) ovog člana bez saglasnosti štrajkačkog odbora.

(3) Zaposleni koji je Odlukom predsjednika Suda iz stava (1) ovog člana određen da radi za vrijeme štrajka, a odbije da radi - disciplinski je odgovoran za težu povredu službene ili radne dužnosti.

(4) Za vrijeme trajanja štrajka, organizatori štrajka su dužni da sarađuju s predsjednikom Suda radi osiguranja minimuma procesa rada.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj Su-10-211-3/18
31. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik Suda BiH
Ranko Debevec, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!