Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 12/18

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O CIJENI LIČNIH DOKUMENATA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA ZA IZBOR KANDIDATA - KADETA VIII I VIII-1 KLASE GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE I O VISINI JEDNOKRATNE NAKNADE ZA RAD U PODKOMISIJAMA FORMIRANIM U SKLOPU RADA KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA - KADETA VIII I VIII-1 KLASE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI MIKROKREDITNOJ FONDACIJI PARTNER ZA PODNOŠENJE KREDITNE APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EVROPE ZA DJELIMIČNO FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DODJELI GRANT SREDSTAVA "SMJEŠTAJ I PRAVNA POMOĆ ZA STRANCE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA" ZA 2017. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDAVANJA DRŽAVNE GARANCIJE PO UGOVORU O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR VC U RS – DIO 1) IZMEĐU JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE D.O.O. BANJA LUKA I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Službene novine Federacije BiH

broj 13/18

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TEHNIČKO RUKOVOĐENJE I ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE RUDARSKIH MJERENJA U OBLASTI RUDARSTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA ZA UPRAVLJAČA ČAMCA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 7/18

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA NOVOIZGRAĐENOJ ULICI U NASELJU DONJA VOGOŠĆA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA DIJELA ŠETNICE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI NAZIVA ULICE, ODNOSNO PREIMENOVANJU ULICE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJKP TOPLANAMA - SARAJEVO D.O.O. I ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA O KUPOVINI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT SPORAZUMA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU KANTONA SARAJEVO - MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO I OPĆINE TRNOVO NA ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI PODZEMNE GARAŽE NA BJELAŠNICI

Međunarodni ugovori

broj 1/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK PO PREDSTAVKAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 13. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A (FI 31.529)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA PROGRAM INTERREG V-B DUNAV CC2014TC16M6TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BIH, I MAĐARSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU EKONOMIJU, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE INTERREG V-B DUNAV
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S TREĆIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava poziva za dostavljanje ponuda i dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja