Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 30/22

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE STALNE MISIJE BIVŠE SFRJ PRI UN U NEW YORKU NA ADRESI 854, FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (BROJ 48 DODATKA ANEKSA B)
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE/REZIDENCIJE BIVŠE SFRJ U BERNU NA ADRESI SEMINARSTRASSE 5, 3006 BERN, ŠVICARSKA KONFEDERACIJA (BROJ 59. DODATKA ANEKSA B)
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVU CRVENOG KRSTA BOSNE I HERCEGOVINE U SVRHU PRUŽANJA MEĐUNARODNE POMOĆI CRVENOM KRSTU UKRAJINE ZA POMOĆ U LIJEKOVIMA I DRUGIM POTREPŠTINAMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE PRI EUROPOL-U U DEN HAG

Službene novine Federacije BiH

broj 36/22

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA RAČUNOVODSTVO
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I KRITERIJIMA DAVANJA OVLAŠTENJA NOSIOCIMA IZRADE STUDIJE-UTICAJA NA OKOLIŠ, NAČINU I KRITERIJIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI NOSIOCI IZRADE STUDIJE UTICAJA NA OKOLIŠ I VISINI NAKNADE IZDAVANJA OVLAŠTENJA NOSIOCIMA IZRADE STUDIJE UTICAJA NA OKOLIŠ
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA BUDŽETSKU 2022. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 18/22

KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU V.D. ČLANOVA UPRAVE PREDUZEĆA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U JAVNIM USTANOVAMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O POSEBNIM PROGRAMIMA KANTONA SARAJEVO ZA MEMORIJALIZACIJU GENOCIDA, PODRŠKU POVRATKU I RAZVOJU SREBRENICE, POMOĆI ŽRTVAMA I PORODICAMA ŽRTAVA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA ZAŠTIĆENE ZONE UN "SREBRENICA"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 7. ODLUKE O USVAJANJU OKVIRA ZA OTKUP IMOVINE I NAKNADE RADI REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI RADI PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA VLAKOVO KOJI SE ZAKLJUČUJE IZMEĐU KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO I BJELOŠ DOBRILE I DRUGIH

Međunarodni ugovori

broj 2/22

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ZAJEDNIČKIM LOKACIJAMA NA GRANIČNIM PRELAZIMA I ANEKSA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ZAJEDNIČKIM LOKACIJAMA NA GRANIČNIM PRELAZIMA ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU BRATUNAC (NOVI MOST) - LJUBOVIJA (NOVI MOST)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O GRANIČNIM PRELAZIMA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!