Download PDF test

Pretplata na štampano izdanje

Upravni odbor JP NIO Službeni list BiH je na svojoj redovnoj sjednici, a na sugestiju Vrhovne revizijske institucije BiH - VRI i nezavisnog revizora NR, donio odluku o potpunom odvajanju pretplate, posebno za državno, a posebno za entitetsko glasilo, u odnosu na dosadašnju zbirnu pretplatu. Pretplata za I polugodište 2017. godine iznosi:

«Službeni glasnik BiH»,
«Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori»,
«Službeni glasnik BiH -Oglasnik javne nabavke» za I polugodište 2017. godine  ............... 120,00 KM

«Službene novine Federacije BiH» za I polugodište 2017. godine ..................................... 110,00 KM

«Službene novine Kantona Sarajevo» za I polugodište  2017. godine  ................................ 80,00 KM

Uplate se vrše u KM.

Ova tarifa se primjenjuje od 1.1.2017. godine
Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište 2017.

U CIJENU PRETPLATE JE URAČUNAT PDV 17%.

NAPOMENA: Pojedinačna cijena službenih glasila po jednoj stranici je 0.05 KM, ako cijena nije  na drugi način utvrđena.