Međunarodni ugovori, broj 7/23
MEMORANDUM


O SARADNJI NA USPOSTAVI STALNE TRANSNACIONALNE MREŽE ZA SIGURNOST PLOVIDBE

Ministarstvo infrastrukture i energetike Republike Albanije

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

Ministarstvo pomorstva i otočne politike, Obalna straža Republike Grčke

Ministarstvo održive infrastrukture i mobilnosti, Obalna straža Republike Italije

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore

Republika Slovenija, Ministarstvo infrastrukture, Slovenska pomorska administracija

dalje u tekstu pojedinačno kao "potpisnik" ili zajedno kao "potpisnici"

slijedeći namjeru razvoja dugoročne saradnje u području sigurnosti plovidbe na moru u skladu s međunarodnim, evropskim i nacionalnim regulatornim okvirom i standardima,

prepoznajući da pomorski rizici i prijetnje nadilaze državne granice,

prepoznajući da se sveobuhvatna i održiva sigurnost plovidbe u Jadransko-jonskom regionu može postići samo širom saradnjom između potpisnika,

prepoznajući rastući potencijal modernih digitalnih i informacionih tehnologija u doprinosu sigurnosti plovidbe i smanjenju administrativnih opterećenja,

naglašavajući da napori za stvaranjem održivog rasta pomorske privrede moraju biti usklađeni s razvojem modernih javnih usluga sigurnosti plovidbe,

razmatrajući mjere za poboljšanje i usklađivanje nadzora i upravljanja pomorskim prometom navedene u EUSAIR Strategiji i Akcionom planu,

ističući stalnu potrebu za zajedničkom saradnjom kako bi se očuvala sigurnost plovidbe i spriječile nesreće i nezgode,

napominjući da ovaj memorandum o saradnji može doprinijeti sigurnijim, čišćim i zaštićenijim morima u Jadransko-jonskom regionu,

uzimajući u obzir opći cilj i specifične ciljeve EU Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION1212 projekta "Zajednički pristup razvoju i usklađenju procedura i propisa u području sigurnosti plovidbe u Jadransko-jonskom regionu – EUREKA", pri čemu su potpisnici projektni partneri,

naglašavajući da je sigurnost plovidbe jedna od jedanaest funkcija Evropske obalne straže,

saglasili su se kako slijedi:

Svrha

Član 1.


1. Svrha ovog memoranduma o saradnji (MoS-a) je osigurati okvir za saradnju i koordinaciju između potpisnika uspostavljanjem Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, u daljnjem tekstu Mreža, te odrediti posebne radne aktivnosti i povezane tematske radne grupe s ciljem efikasne saradnje u području sigurnosti plovidbe kao zajedničkog interesa.

2. Glavni ciljevi Mreže su posebno, ali ne ograničavajući se na, promoviranje sistemske saradnje i koordinacije u području sigurnosti plovidbe u Jadransko-jonskom regionu, kao i usklađivanje, standardizacija, razvoj i poboljšanje tehničkih, tehnoloških i operativnih aktivnosti za podizanje efikasnosti, kvalitete i dostupnosti javnih usluga sigurnosti plovidbe.

3. Mreža će promovirati inovativnu i poboljšanu saradnju između potpisnika koja je primjenjiva u Jadransko-jonskom regionu u skladu s evropskim procesima saradnje, temeljnim standardima i inicijativama međusektorske saradnje na stručnom i tehničkom nivou.

Mreža

Član 2.


1. Mreža je uspostavljena kao stalna i sastoji se od jednog predstavnika po svakom potpisniku.

2. Svaki potpisnik će odrediti člana i zamjenika člana.

3. Svaki potpisnik ovlašten je promijeniti svoje predstavnike u bilo koje doba i odrediti novog predstavnika.

4. Mreža se sastaje najmanje jednom godišnje i u bilo koje drugo doba ukoliko tako bude odlučeno. Sastanci se mogu održavati u fizičkoj prisutnosti ili putem informacionih platformi.

5. Mreža bira svoga predsjedavajućeg među članovima potpisnika, koji se mijenja svake dvije godine.

6. Mreža će:

- upravljati i usmjeravati aktivnosti u okviru ovog MoS-a

- odobravati godišnje izvještaje koje pripremaju tematske radne grupe

- odobravati plan rada koji pripremaju tematske radne grupe

- pratiti i odlučivati u skladu s potrebama o drugim pitanjima u vezi s aktivnostima i efikasnošću ovog MoS-a

7. Odluke Mreže donose se konsenzusom predstavnika prisutnih na sastanku.

8. Rad sekretarijata neophodan za aktivnosti Mreže organizira potpisnik čiji je član aktuelni predsjedavajući.

9. Mrežu podupiru tematske radne grupe koje pružaju stručnu, tehničku i operativnu podršku i pomoć aktivnostima Mreže.

10. Na prijedlog predsjedavajućeg ili bilo kojeg člana Mreže mogu se na sastanak Mreže pozvati organizacije, dionici i stručnjaci. Predsjedavajući može dopustiti predstavnicima trećih strana da učestvuju u raspravi i daju stručno mišljenje, ali bez prava glasa.

Tematske radne grupe

Član 3.


1. U okviru Mreže osnivaju se sljedeće tematske radne grupe:

- tematska radna grupa o operativnim poslovima

- tematska radna grupa o e-Navigaciji

- tematska radna grupa o službenom postupku prijave brodova

- tematska radna grupa o harmonizaciji

- tematska radna grupa o jačanju kapaciteta

2. Svaka tematska radna grupa sastoji se najmanje od jednog stručnjaka svakog potpisnika, bez ograničenja na broj stručnjaka po potpisniku, koje potpisnik ima pravo imenovati i razriješiti.

3. Stručnjaci koje imenuje svaki potpisnik mogu učestvovati u radu jedne ili više tematskih radnih grupa.

4. U svrhu donošenja odluka broji se samo jedan glas po svakom potpisniku, bez obzira na to koliko stručnjaka odredi potpisnik u svakoj tematskoj radnoj grupi. Odluke se donose konsenzusom stručnjaka prisutnih na sastanku.

5. Svaka tematska radna grupa sastat će se najmanje dva puta godišnje, kao i na zahtjev Mreže. Sastanci se mogu održavati u fizičkoj prisutnosti ili putem informacionih platformi.

6. Svaka tematska radna grupa imat će koordinatora koji će biti izabran među stručnjacima tematske radne grupe.

7. Koordinator će organizirati sastanke, koordinirati pripremu radnih dokumenata, izvještaja, distribuirati radne dokumente, te pružati podršku i pomoć Mreži.

8. Svaka tematska radna grupa priprema i dostavlja Mreži plan rada i godišnji izvještaj o svojim aktivnostima na odobrenje.

9. Na prijedlog koordinatora ili bilo kojeg stručnjaka tematske radne grupe, na sastanak tematske radne grupe unaprijed se mogu pozvati organizacije, dionici i stručnjaci. Koordinator može dopustiti predstavnicima trećih strana da učestvuju u raspravi i daju stručno mišljenje, ali bez prava glasa.

Tematska radna grupa o operativnim poslovima

Član 4.


Osnovne uloge tematske radne grupe o operativnim poslovima su:

- priprema stručnih analiza i izrada prijedloga zajedničkih standardnih operativnih postupaka i unapređenja efikasnosti sistema za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), traganja i spašavanja (SAR) te sistema i usluga pomorskog nadzora

- predlaganje koordiniranih aktivnosti s obzirom na sistem za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS), službu za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), traganje i spašavanje (SAR) te sisteme i usluge pomorskog nadzora, uzimajući u obzir karakteristike, dinamiku, strukturu, sezonalnost i specifičnosti pomorskog prometa u Jadransko-jonskom regionu

- analiza i predlaganje operativnih postupaka koji mogu biti predmet višestruke namjene i koristi, umjesto opetovanog višestrukog prikupljanja i obavljanja ili prikupljanja i korištenja samo za jednu svrhu

- dijeljenje i analiza iskustava, dobre prakse i stečenog znanja s obzirom na tehničke karakteristike, održavanje i operativnu primjenu resursa sigurnosti plovidbe na moru

- savjetovanje Mreže o dobrim praksama te o postojećim i budućim međunarodnim i evropskim pravnim okvirima i standardima

- priprema stručnih radionica

- saradnja s drugim tematskim radnim grupama

- razrada stručnih pitanja iz svoje nadležnosti, na zahtjev Mreže

Tematska radna grupa o e-Navigaciji

Član 5.


Osnovne uloge tematske radne grupe o e-Navigaciji su:

- priprema stručnih i tehničkih analiza te izrada prijedloga za provedbu usluga e-Navigacije, uzimajući u obzir postojeći status, utjecaje i budući razvoj tehnoloških i informacionih sistema uspostavljenih u sistemima potpisnica

- priprema stručnih i tehničkih analiza te izrada prijedloga za provedbu naprednih tehnoloških, tehničkih i informacionih rješenja prepoznatih kao doprinos unapređenju sigurnosti plovidbe na moru te za optimizaciju pomorskog prometa, prevencijom složenih navigacionih situacija i sigurnosnih rizika

- priprema stručnih analiza o kvaliteti, tačnosti i dostupnosti podataka dodatne vrijednosti koji mogu doprinijeti e-Navigaciji, s naglaskom na sistem upravljanja pomorskim prometom

- priprema analiza postojećih savremenih tehnologija koje se odnose na e-Navigaciju, s naglaskom na sistem upravljanja pomorskim prometom, te predlaganje harmoniziranih aktivnosti

- priprema funkcionalnih specifikacija alata međusobne saradnje, razmjene podataka te konsolidacije i razmjene standarda koji će omogućiti interoperabilnost pomorskih tehničkih i informacionih sistema

- savjetovanje Mreže o dobrim praksama te o postojećim i budućim međunarodnim i evropskim pravnim okvirima i standardima

- priprema stručnih radionica

- saradnja s drugim tematskim radnim grupama

- razrada stručnih pitanja iz svoje nadležnosti, na zahtjev Mreže

Tematska radna grupa o službenom postupku prijave brodova

Član 6.


Osnovne uloge tematske radne grupe o službenom postupku prijave brodova su:

- priprema stručnih analiza i izrada prijedloga za uspostavu sistema obaveznog javljanja brodova u Jadransko-jonskom području (ADRIREP)

- priprema stručnih analiza o kvaliteti, tačnosti i dostupnosti podataka koji će se razmjenjivati između potpisnika s obzirom na službeni postupak prijave brodova

- pružanje prijedloga za olakšavanje i smanjenje administrativnog opterećenja u pogledu razmjene informacija između potpisnika s obzirom na službeni postupak prijave brodova

- priprema funkcionalnih specifikacija alata međusobne saradnje, razmjene podataka te konsolidacije i razmjene standarda koji će omogućiti harmonizaciju i interoperabilnost pomorskih tehničkih i informacionih sistema

- savjetovanje Mreže o najboljim praksama te o postojećim i budućim međunarodnim i evropskim pravnim okvirima i standardima

- priprema stručnih radionica

- saradnja s drugim tematskim radnim grupama

- razrada stručnih pitanja iz svoje nadležnosti, na zahtjev Mreže

Tematska radna grupa o harmonizaciji

Član 7.


Osnovne uloge tematske radne grupe o harmonizaciji su:

- priprema stručnih analiza i izrada prijedloga za uspostavljanje i razvoj harmoniziranih i standardiziranih usluga sigurnosti plovidbe na moru te povezanih aktivnosti, uključujući digitalizaciju i elektronsku razmjenu podataka

- priprema stručnih analiza i prijedloga za razvoj i unapređenje harmoniziranih, interoperabilnih, sveobuhvatnih i standardiziranih pomorskih sučelja za formalnosti u pomorskom prometu, u skladu s pravnim i tehnološkim okvirom evropskog okruženja jedinstvenog pomorskog sučelja

- priprema stručnih analiza i prijedloga za razvoj i unapređenje harmoniziranog, interoperabilnog, sveobuhvatnog i standardiziranog sistema za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS)

- priprema stručnih analiza o nacionalnim i regionalnim pomorskim specifičnostima koje bi mogle unaprijediti nadzor pomorskog prometa

- priprema stručnih analiza i izrada prijedloga za harmonizaciju informacionih i komunikacionih platformi, uključujući konsolidaciju radio-komunikacionih sistema

- priprema funkcionalnih specifikacija alata međusobne saradnje, razmjene podataka te konsolidacije i razmjene standarda koji će omogućiti interoperabilnost pomorskih tehničkih i informacionih sistema

- priprema prijedloge za unapređenje znanja i svjesnosti za prevenciju, spremnost i odgovor na pomorske sigurnosne rizike

- priprema stručne horizontalne analize o aktivnostima koje provode druge tematske radne grupe

- savjetovanje Mreže o dobrim praksama te o postojećim i budućim međunarodnim i evropskim pravnim okvirima i standardima

- priprema stručnih radionica

- saradnja s drugim tematskim radnim grupama

- razrada stručnih pitanja iz svoje nadležnosti, na zahtjev Mreže

Tematska radna grupa o jačanju kapaciteta

Član 8.


Osnovne uloge tematske radne grupe o jačanju kapaciteta su:

- priprema stručnih analiza i izrada prijedloga za jačanje kapaciteta i edukacije za pružanje usluga sigurnosti plovidbe na moru

- priprema stručnih analiza i izrada zajedničke metodologije edukacije i izdavanja svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti VTS službe, u skladu s međunarodnim standardima, preporukama i smjernicama, kao i specifičnih potreba s obzirom na pomorski promet u Jadransko-jonskom morskom području

- priprema stručnih analiza i izrada prijedloga za tehničku pomoć i podršku potpisnicima

- savjetovanje Mreže o dobrim praksama te o postojećim i budućim međunarodnim i evropskim pravnim okvirima i standardima

- priprema stručnih radionica

- saradnja s drugim tematskim radnim grupama

- razrada stručnih pitanja iz svoje nadležnosti, na zahtjev Mreže

Pravna priroda

Član 9.


Ovaj MoS ne čini međunarodni ugovor iz kojeg mogu proizaći prava i obaveze prema međunarodnom pravu i ne stvara nikakva pravno obavezujuća ili finansijska prava ili obaveze za njegove potpisnike. Nijedna odredba ovog MoS-a ne može se tumačiti i izvršavati kao pravna obaveza ili finansijska obaveza potpisnika.

Provedba

Član 10.


1. Ovaj MoS provodit će se zajedničkom odlukom i redovnim konsultacijama između potpisnika.

2. Daljnji aspekti saradnje između potpisnika u okviru ovog MoS-a, poput detaljnog načina i procedura rada, mogu se utvrditi i zajednički odlučiti Poslovnikom o radu.

3. Na razmjenu podataka i zaštitu ličnih podataka primjenjuje se Uredba (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), nacionalno zakonodavstvo i drugi evropski i međunarodni propisi, ako je primjenjivo. Potpisnici će, po potrebi, sklopiti poseban sporazum koji se odnosi na razmjenu i zaštitu podataka.

Rješavanje sporova

Član 11.


1. Svaki spor u tumačenju i/ili primjeni ovog MoS-a rješavat će se sporazumno putem direktne konsultacije i pregovora između potpisnika.

Završne odredbe

Član 12.


1. Ovaj MoS stupa na snagu i saradnja prema ovom MoS-u počinje na datum posljednjeg potpisa.

2. Ovaj MoS nastavit će biti na snazi na neodređeno vrijeme i ostat će valjan dok se njegova svrha, kako je navedeno u članu 1, ne ostvari.

Član 13.


1. Ovaj MoS može se izmijeniti u svako doba na osnovu pisanog prijedloga bilo kojeg potpisnika. Izmjena će stupiti na snagu nakon pisanog pristanka svih potpisnika, na datum posljednjeg potpisa.

2. Svaki potpisnik može se povući iz ovog MoS-a upućivanjem prethodne pisane obavijesti drugim potpisnicima šest (6) mjeseci unaprijed.

Ovaj MoS potpisan je u sedam originala na engleskom jeziku.

U ime Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Albanije

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]

U ime Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]

U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]

U ime Ministarstva pomorstva i otočne politike, Obalna straža Republike Grčke

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]

U ime Ministarstva održive infrastrukture i mobilnosti, Obalna straža Republike Italije

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]

U ime Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]

U ime Republike Slovenije, Ministarstva infrastrukture, Slovenske pomorske administracije

[ime, funkcija]

[potpis]

[mjesto]

[datum]


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!