Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 67. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, na 173. sjednici održanoj 10.06.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG


Član 1.


U Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16) u članu 1. stav (1) tačka b) al. 1), 2) i 3) mijenja se i glasi:

"1) 15% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2015. i 2016. godini,

2) 10% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2017. i 2018. godini,

3) 5% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2019. i do 1.6.2020. godine."

Član 2.


Ova Odluka prestaje da važi 01.06.2020. godine.

Iza člana 2. predmetne odluke dodaje se član 2a. i glasi:

Član 2a.
(Prelazne odredbe)

(1) U postupcima javne nabavke kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2015. i 2016. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijalni faktor domaćeg od 15%.

(2) U postupcima javne nabavke kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2017. i 2018. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijalni faktor domaćeg od 10%.

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 75/2019
10. juna 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!