Službeni glasnik BiH, broj 64/23

Na osnovu člana 4. stav 1. i člana 6. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14), člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/03) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 07.09.2023. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU PRAVOBRANIOCA I DVA ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Imenuju se za pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine na mandatni period od četiri godine:

a) Almina Pilav,

b) Jelena Cvijetić,

c) Magdalena Papić.

2. U okviru četverogodišnjeg mandata vrši se rotacija između pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine svakih osam mjeseci počev od dana imenovanja, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 37/04).

3. Almina Pilav, obavljat će funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine u trajanju od osam mjeseci od dana primjene ovog rješenja.

4. Po isteku perioda iz tačke 3. ovog Rješenja, funkcija pravobranioca obavljat će se po slijedećem redoslijedu:

a) Jelena Cvijetić,

b) Magdalena Papić.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 223/23
07. septembra 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!