Službeni glasnik BiH, broj 68/19

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa članovima 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd na adresi Batajnički drum 14-16 11080 Beograd, Srbija podnesenoj putem advokata Dijana Pejić iz Banja Luke, Gajeva 1, 78000 Banja Luka, zaprimljenoj dana 4.3.2019. godine pod brojem UP-06-26-1-004-1/19, na 53. (pedesettrećoj) sjednici održanoj dana 23.5.2019. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem kontrole privrednog subjekta Coca-Cola Hellenic Bottling Company - Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd na adresi Batajnički drum 14-16 11080 Beograd, Srbija nad privrednim subjektom Bambi a.d. Požarevac, Đure Đakovića bb, Požarevac, kupovinom 1(..)* dionica.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 4.3.2019. godine pod brojem: UP-06-26-1-004-1/19 zaprimilo Prijavu koncentracije (dalje u tekstu: Prijava), podnesenu od strane privrednog subjekata Coca-Cola Hellenic Bottling Company- Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd na adresi Batajnički drum 14-16 11080 Beograd, Srbija (dalje u tekstu: CCH Srbija ili Podnosilac prijave), koja se odnosi na sticanje 313.547 dionica koje predstavljaju cjelokupni izdati kapital društva Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac, Đure Đakovića bb, Požarevac (dalje u tekstu: Bambi ili Ciljno društvo) od prodavca Danube Foods Group B.V. privredno društvo organizovano u skladu sa pravom Holandije, s registrovanim sjedištem na adresi Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Holandija (dalje u tekstu: DFG ili Prodavac).

Prijavu je, kao zastupnik privrednog subjekta CCH Srbija, podnijela advokat Dijana Pejić iz Banja Luke, Gajeva 1, 78000 Banja Luka.

Konkurencijsko vijeće je aktom broj UP-06-26-1-004-6/19 od dana 17.4.2019. godine zatražio dopunu Prijave. Podnosilac Zahtjeva je podneskom zaprimljenim dana 25.4.2019. godine pod brojem UP-06-26-1-004-8/19 dostavio tražene podatke.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09) (dalje u tekstu: Zakon), objavilo u dnevnim novinama Obavještenje o dostavljenoj Prijavi (akt broj UP-06-26-1-004-/19, u kojem su objavljeni podaci o koncentraciji, te su pozvane sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara u vezi provođenja iste, što se u predviđenom roku nije dogodilo.

Konkurencijsko vijeće je u smislu člana 30. stav (3) Zakona, izdalo Potvrdu o kompletnoj i urednoj prijavi broj UP-06-26-1-004-13/19 dana 22.5.2019. godine.

Podnosilac prijave je naveo, u smislu člana 30. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (dalje u tekstu: Zakon) da ima namjeru podnošenja prijave predmetne koncentracije tijelima nadležnim za ocjenu iste izvan teritorije Bosne i Hercegovine i to u Austriji, Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Kosovu.

Iz podnesene Prijave moguće je utvrditi sljedeće činjenice:

Prijava namjere koncentracije je podnesena u smislu i u skladu s članom 16. stav (1) i članom 14. stav (1) Zakona.

1. Učesnici predmetne koncentracije


Učesnici koncentracije po predmetnoj prijavi su privredni subjekti: "CCH Srbija" Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "Bambi" a.d. Požarevac.

1.1. Privredni subjekt "CCH Srbija" Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd


Privredni subjekt "CCH Srbija" Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd, na adresi Batajnički drum 14-16 11080 Beograd, Srbija, registrovana je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem upisa: 07462905.

Osnovna poslovna djelatnost CCH Srbija jeste 11.07- proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode.

Prema aktuelnom izvodu iz registra CCH Srbija je potpuno zavisno društvo holandskog društva CC Beverages Holdings II B.V. i krajnje je kontrolisano od strane društva Coca Cola HBC AG, privrednog društva registrovanog u Švajcarskoj, sa registracionim brojem CHE-235.296.902, sa sjedištem na adresi Turmstrasse 26, 6312 Zug, Švajcarska (dalje u tekstu: CCH), CCH zajedno sa svojim zavisnim društvima (dalje u tekstu: CCH grupa). CCH je partner za punjenje društva The Coca-Cola Company (dalje u tekstu: TCCC). Coca-Cola sistem funkcioniše na način da TCCC proizvodi i prodaje koncentrate, baze i sirupe svojim partnerima za punjenje, posjeduje brendove i odgovorno je za marketinške inicijative prema potrošačima.

CCH koristi koncentrate i sirupe za proizvodnju, pakovanje, trgovinu i distribuciju konačnih brendiranih proizvoda svojim trgovinskim partnerima i potrošačima, uključujući popularna bezalkoholna pića kao što su Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta i Sprite. Pored toga, CCH proizvodi i distribuira i negazirana pića kao što su voda, sokovi, čaj i energetska pića, koji čine do (..)* prodaje CCH-a.

1.1.1. Povezana društva privrednog subjekta "CCH Srbija" Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd


CCH je aktivan u Bosni i Hercegovini kroz aktivnosti Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo (dalje u tekstu: "CCH BIH") i kroz aktivnosti CCH Srbija u izvozu alkoholnih i bezalkoholnih pića. CCH BIH kupuje koncentrate, baze i sirupe od TCCC na osnovu ugovora o franšizi. CCH BIH prodaje pića sarađuje sa glavnim kupcima, vrši promociju i distribuciju proizvoda TCCC-a.

Proizvodni portfelj CCH BIH obuhvata poznate brendove kao što su Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite i Schweppes, negazirana pića Cappy, FuzeTea, Burn, te lokalni brend vode Olimpija. Osim CCH BIH, CCH ne posjeduje registrovana zavisna društva u Bosni i Hercegovini.

1.2. Privredni subjekt Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac, kao ciljno društvo


Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac (dalje u tekstu: Bambi), sa sjedištem u ulici Đure Đakovića bb, Požarevac, Srbija, registrovan je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem upisa 07162936.

Osnovna poslovna djelatnost Bambija jeste proizvodnja biskvita, keksa i grickalica s regionalnom prisutnošću. Bambi je aktivan u proizvodnji i veleprodaji keksa, biskvita, vafla i slanih grickalica (proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača). Bambijev portfelj brendova uključuje Plazma keks, Wellness integralni keks i štapiće, Bambi biskvite, JOSH slane grickalice, Zlatni Pek posni kolač, Yo D'oro vafl i Belvit mliječni kolač.

Bambi je dio holdinga "Moji Brendovi", grupe brendiranih kompanija robe za široku potrošnju koje djeluju u Bosni i Hercegovini i regionu, koje osim Bambija čine Knjaz Miloš, Imlek, Mlekara Subotica, Bitoljska mljekara, Mlijekoprodukt i Niška mljekara. Moji Brendovi su u vlasništvu privatnog investicionog fonda aktivnog u regiji Srednje i Istočne Evrope, Mid Europa Partners. Mid Europa Partners je vodeći investitor koji vrši otkupe, fokusiran na rastuća tržišta srednje i istočne Evrope.

1.2.1. Povezana društva privrednog subjekta Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi a.d. Požarevac


Ciljno društvo nema registrovana povezana društva u Bosni i Hercegovini, već preko aktivnosti distributera Nelt vrši distribuciju čitavog proizvodnog portfelja Bambija u Bosni i Hercegovini.

2. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika predmetne koncentracije na dan 31. decembar 2018. godine iznosio je:

Tabela 1.

Red.br.

Naziv privrednog subjekta

Prihod ostvaren na tržištu BIH

Prihod na svjetskom tržištu u KM u milionima KM

1.

CCH Srbija*

 (..)*

 (..)*

2.

Bambi Požarevac*

 (..)*

 (..)*

 Izvor: Podaci iz Prijave, *Prihod iz statističkih izvještaja za 2018. godinu, revidirani finansijski izvještaji još uvijek nisu dostupni.

Ukupan prihod svih učesnika ostvaren na svjetskom tržištu iznosi (..)* KM, dok su na teritoriji Bosne i Hercegovine ostvarili pojedinačne prihode, privredni subjekt CCH Srbija (..)* KM i privredni subjekt Bambi Požarevac (..)* KM.

Slijedom navedenog učesnici koncentracije ispunjavaju uslov ukupnog godišnjeg prihoda, iz člana 14. stav (1) tačaka a) i b) Zakona, te su obavezni podnijeti prijavu koncentracije.

Prema navedenim podacima (Tabela 1.) privredni subjekti učesnici koncentracije ispunjavaju uslove ukupnog godišnjeg prihoda, iz člana 14. stav (1) Zakona.

3. Pravni osnov i pravni oblik koncentracije


U podnesenoj Prijavi, Podnosilac prijave kao pravni osnov predmetne koncentracije navodi Ugovor o kupoprodaji vezan za kupoprodaju dionica Koncerna Bambi a.d. Požarevac zaključen dana 17.2.2019. godine. Predložena transakcija je struktuirana kao kupovina dionica. U skladu sa Ugovorom, CCH Srbija kupuje (..)* dionica Ciljnog društva koje predstavljaju (..)* kapital Ciljnog društva.

Koncentracija se dakle odnosi na sticanje (..)* vlasništva i sticanje kontrole nad privrednim subjektom Bambi od strane privrednog subjekta CCH Srbija.

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije jeste sticanje pojedinačne kontrole nad privrednim subjektom, kupovinom većine dionica, u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) Zakona.

4. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), te Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10).

5. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Uzimajući u obzir pretežne registrovane djelatnosti učesnika koncentracije, relevantno tržište proizvoda i/ili usluga u konkretnom slučaju je tržište veleprodaje konditorskih proizvoda.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je relevantno tržište predmetne koncentracije u geografskom smislu Bosna i Hercegovina.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije, smatrat će se tržište veleprodaje konditorskih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine.

6. Analiza tržišta koncentracije


Pregled tržišnih udjela učesnika koncentracije i glavnih konkurenata na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu:

Tabela 2.

R.b.

Privredni subjekt

Vrijednost prodaje (biskvita) u 2018. godini u KM

Tržišni udjel

1.

Bambi, Požarevac, Srbija

(..)*

(..)*

2.

Mordelez International, Deerfield, Illinois, SAD

(..)*

(..)*

3.

Jaffa fabrika biskvita Crvenika, Srbija

(..)*

(..)*

4.

Kraš, Zagreb, Hrvatska

(..)*

(..)*

5.

Takovo/Swisslion Takovo, Beograd, Srbija

(..)*

(..)*

6.

Štark, Beograd, Srbija

(..)*

(..)*

7.

Kent Elit, Visoko, Bosna i Hercegovina

(..)*

(..)*

8.

AS d.o.o., Jelah, Tešanj, Bosna i Hercegovina

(..)*

(..)*

9.

CCH Srbija, Beograd, Srbija

(..)*

(..)*

10.

Ostali

(..)*

(..)*

UKUPNO

(..)*

(..)*

Ukupno (1+9)

(..)*

(..)*

 Izvor: podaci iz Prijave (izvor: Nielsen izvještaj 2018. godina)

Prema podacima iz Tabele 2. privredni subjekat Bambi Požarevac na tržištu Bosne i Hercegovine ima tržišni udio od (..)* dok privredni subjekt CCH Srbija ima tržišni udio od (..)* na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda Bosne i Hercegovine. Zajednički tržišni udio koji stječu predmetnom koncentracijom iznosi (..)*.

7. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće analizom relevantnih podataka prikazanih u Tabeli 2., u smislu člana 17. Zakona, ocijenilo je da će se provođenjem predmetne koncentracije Podnosila prijave faktički ulazi na tržište veleprodaje konditorskih proizvoda Bosne i Hercegovine. Provođenjem koncentracije neće doći do stvaranja dominantnog položaja, ni narušavanja efikasne tržišne konkurencije.

Konkurencijsko vijeće je tako utvrdilo da realizacijom predmetne koncentracije neće doći do sprječavanja, ograničavanja niti narušavanja tržišne konkurencije na relevantnom tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda Bosne i Hercegovine, te je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

8. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 107. tačka d) alineja (1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", broj 30/06, 18/11 i 75/18) je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

9. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj UP-06-26-1-004-15/19
23. maja 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

1 Podatak predstavlja poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!