Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 3. stav (3) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april - juni 2019. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/19), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici održanoj 2.7.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine Jedinici za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u iznosu od 25.000,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke koristit će se za materijalne troškove Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u periodu april - juni 2019. godine.

Član 3.
(Pozicioniranje sredstava)

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će odobrena sredstva prenijeti u budžet Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine na pozicije:

-

611100-Bruto plate i naknade

22.000,00 KM

-

611200-Naknade troškova zaposlenih

2.000,00 KM

-

613700-Izdaci za tekuće održavanje

1.000,00 KM.

 Član 4.
(Realiziranje Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu i objavljivanje Odluke)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 73/19
2. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!