Službeni glasnik BiH, broj 64/23

Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK O HELIDROMIMA

DIO PRVI - UVOD


Poglavlјe I – Opšte odredbe


Odjelјak A. Predmet i područje primjene pravilnika


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtjevi koji se primjenjuju:

a) tokom projektovanja helidroma pri čemu se obavezno uzima u obzir najveći referentni helikopter i maksimalna masa na polijetanju,

b) tokom izgradnje, rekonstrukcije i označavanja helidroma i postavlјanja prepreka na području helidroma i

c) za određivanje površine ograničenja prepreka helidroma.

(2) Ovim pravilnikom se propisuje način na koji se utvrđuje da li objekat, instalacija ili uređaj predstavlјa prepreku i način obilјežavanja prepreka.

(3) Ovim pravilnikom se određuje plan u slučaju opasnosti na helidromu, utvrđivanje vatrogasne kategorije helidroma, opreme i sredstava za gašenje požara, utvrđivanje vremena reakcije, uvjeta koje ispunjava spasilačko-vatrogasno osoblјe, komunikacije i sistema uzbunjivanja.

(4) U Dodatku ovog pravilnika navedeni su minimalni uvjeti za instrumentalne helidrome sa nepreciznim i/ili preciznim prilazom i instrumentalnim odlaskom.

(5) Na uvjete za izdavanje, održavanje, izmjenu, ograničavanje, suspendiranje ili ukidanje potvrde za helidrom primjenjuje se propis kojim se utvrđuju zahtjevi i upravni postupci u vezi sa aerodromima i propis kojim se uređuju aerodromi.

(6) Ovim pravilnikom preuzimaju se međunarodni zrakoplovni standardi i preporučena praksa iz Aneksa 14, Knjiga II Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija).

Član 2.
(Primjena)

(1) Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se na:

a) sve helidrome koji se koriste u civilnom zrakoplovstvu,

b) površine namijenjene isklјučivo za operacije helikoptera smještene na aerodromu, koji je prvenstveno namijenjen operacijama aviona,

c) kada je to primjenjivo, na operacije helikoptera na površinama iz tačke b) ovog stava primjenjuju se relevantne odredbe propisa kojim se utvrđuju zahtjevi i upravni postupci u vezi sa aerodromima ili propisa kojim se uređuju aerodromi.

(2) Uvjeti i način provođenja letačkih operacija helikopterom navedeni su u propisu kojim se utvrđuju tehnički zahtjevi i upravni postupci u vezi sa letačkim operacijama.

Poglavlјe II – Terminologija


Odjelјak B. Definicije, skraćenice i simboli


Član 3.
(Definicije, skraćenice i simboli)

(1) Za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se definicije iz propisa kojim se uređuju aerodromi i propisa kojim se utvrđuju zahtjevi i upravni postupci u vezi sa aerodromima.

(2) Nezavisno od stava (1) ovog člana, za potrebe ovog pravilnika primjenjuju se slјedeće definicije:

a) helidrom (heliport) je aerodrom ili određena površina na zemlјi ili objektu namijenjena u potpunosti ili djelimično za dolazak, odlazak i kretanje helikoptera na površini;

b) D. (D.) je najveća ukupna dimenzija helikoptera kada se rotor okreće, mjereno od najisturenije prednje pozicije putanje vrha glavnog rotora u ravni, do najisturenije zadnje pozicije putanje vrha repnog rotora u ravni ili strukture helikoptera;

c) projekat D. (Design D.) je D od projekta (design) helikoptera;

d) D - vrijednost (D – value) je ograničavajuća dimenzija, u smislu "D", za helidrom, helidrom na platformi, helidrom na palubi broda ili za određeno definirano područje unutar njih;

e) raspoloživa dužina za polijetanje helikoptera - TODAH (take-off distance available - TODAH) je dužina završnog prilaza i područja za polijetanje (FATO), kojoj je dodata odgovarajuća objavlјena dužina pretpolјa, predviđena za helikoptere, ako postoji, kako bi se završilo polijetanje;

f) raspoloživa dužina za prekinuto polijetanje – RTODAH (rejected take-off distance available - RTODAH) je dužina područja završnog prilaza i područja za polijetanje, za koju je objavlјeno da je raspoloživa i odgovarajuća za helikoptere koji lete u performansi klase 1 kako bi dovršili prekinuto polijetanje;

g) raspoloživa dužina za slijetanje helikoptera - LDAH (landing distance available - LDAH ) je dužina FATO uvećana za svako dodatno područje koje je objavlјeno kao raspoloživo i odgovarajuće za helikoptere za završetak manevra slijetanja sa određene visine;

h) površina s dinamičkom nosivošću (dynamic load-bearing surface) je površina koja može izdržati opterećenja koja stvara helikopter u pokretu;

i) izdignuti helidrom (elevated heliport) je helidrom koji se nalazi na izdignutoj konstrukciji na zemlјi;

j) izduženo (elongated) kada se koristi za TLOF ili FATO, izduženo označava područje čija je dužina dva puta veća od njegove širine;

k) područje završnog prilaza i polijetanja - FATO (final approach and take-off area) je definirano područje iznad kojeg se dovršava završna faza prilaznog manevra do lebdenja ili slijetanje i sa kojeg započinje manevar polijetanja. Za helikoptere koji lete u kategoriji performansi klase 1, ovo definirano područje uklјučuje raspoloživo područje za prekinuto polijetanje;

l) pretpolјe za helikopter (helicopter clearway) je definirano područje na zemlјi ili vodi, određeno i/ili pripremlјeno kao pogodno područje preko kojeg helikopter performansi klase 1 može da ubrza i postigne određenu visinu;

m) parkirališno mjesto helikoptera (helicopter stand) je označena površina na helidromu namijenjena za smještaj helikoptera za potrebe: ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, pošte ili tereta; punjenja goriva, parkiranja ili održavanja; i gdje se razmatraju operacije zračnog taksiranja; TLOF;

n) ruta za vožnju helikoptera (helicopter taxi-route) je definirana putanja uspostavlјena za kretanje helikoptera od jednog dijela helidroma do drugog, i postoje:

1) ruta za vožnju u zraku (air taxi-route) je označena ruta za vožnju u zraku,

2) ruta za vožnju na zemlјi (ground taxi route) je ruta za vožnju centralno postavlјena na stazi za vožnju.

o) helidrom na platformi (helideck) je helidrom na fiksnoj ili plutajućoj strukturi/konstrukciji, kao što je pogon/platforma za istraživanje i/ili proizvodnju nafte ili plina;

p) nadmorska visina helidroma (heliport elevation) je nadmorska visina najviše tačke FATO,

r) referentna tačka helidroma – HRP (heliport reference point - HRP) je određena lokacija helidroma ili lokacije za slijetanje;

s) prilaz s referentnom tačkom u prostoru (Point-in-space approach - PinS) je zasnovan na globalnom navigacijskom satelitskom sistemu (GNSS) i predstavlјa proceduru prilaza projektovanu isklјučivo za helikopter. Usklađen je sa referentnom tačkom koja je smještena tako da omogući naknadni manevar ili prilaz i slijetanje upotrebom vizuelnog manevrisanja u odgovarajućim vizuelnim uvjetima koji omogućavaju uočavanje i izbjegavanje prepreka;

t) vizuelni segment s referentnom tačkom u prostoru (Point-in-space (PinS) visual segment) je segment procedure za PinS prilaz od tačke neuspjelog prilaza (MAPt) do lokacije za slijetanje za PinS "nastavi vizuelno" proceduru. Ovaj vizuelni segment povezuje PinS sa lokacijom za slijetanje;

u) zaštitna zona (protection area) je zona koja okružuje parkirališno mjesto, a namijenjena je smanjenju rizika od oštećenja helikoptera u slučaju nenamjernog skretanja sa parkirališnog mjesta;

v) područje prekinutog polijetanja (rejected take-off area) je određeno područje na helidromu pogodno da helikopteri performansi klase 1 završe operaciju prekinutog polijetanja;

z) FATO s karakteristikama poletno-sletne staze (Runway-type FATO) je FATO sa karakteristikama sličnim po obliku poletno-sletnoj stazi;

aa) sigurnosna zona (safety area) je određena površina na helidromu koja okružuje FATO bez prepreka, osim onih koje su potrebne u svrhu navigacije, namijenjena za smanjenje rizika od oštećenja helikoptera koji slučajno skrene sa FATO;

bb) helidrom na palubi broda (shipboard heliport) je helidrom koji se nalazi na brodu i koji može biti izgrađen namjenski ili nenamjenski:

1) namjenski izgrađen helidrom na brodu je onaj koji je posebno projektovan za operacije helikoptera,

2) nenamjenski izgrađen helidrom na brodu je onaj koji koristi dio broda koji je sposoban da podnese helikopter, iako nije posebno projektovan za tu namjenu;

cc) površina sa statičkom nosivošću (static load-bearing surface) je površina koja može podnijeti masu helikoptera koji se nalazi na njoj;

dd) helidrom u nivou sa zemlјom (surface-level heliport) je helidrom smješten na zemlјi ili na strukturi na površini vode;

ee) zona prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta – TLOF (touchdown and lift-off area -TLOF) je površina za prizemlјenje/dodir i odvajanje/uzlet helikoptera prilikom polijetanja i slijetanja;

ff) krug prizemlјenja/pozicioniranja - TDPC (touchdown/positioning circle - TDPC) je oznaka pozicioniranja prizemlјenjem (TDPM) u obliku kruga koji se koristi za svesmjerno pozicioniranje u TLOF;

gg) oznaka prizemlјenja/pozicioniranja - TDPM (touchdown/positioning marking - TDPM) je vizuelna oznaka ili skup vizuelnih oznaka za pozicioniranje helikoptera;

hh) područje na palubi broda za manevrisanje helikopterskom dizalicom (winching area) je površina predviđena za prijevoz lјudi ili robe helikopterom do ili sa broda;

ii) prepreka (obstacle) označava sve nepokretne (privremene ili stalne) i pokretne objekte ili njihove dijelove koji:

1) su smješteni na području namijenjenom za kretanje zrakoplova po površini, ili

2) nadvisuju određenu površinu namijenjenu za zaštitu zrakoplova u letu, ili

3) se nalaze izvan tih određenih površina a koji su ocijenjeni kao opasni za zračnu plovidbu.

(2) Skraćenice koje se upotreblјavaju u ovom pravilniku imaju slјedeće značenje:

a) AIP (Aeronautical Information Publication) - Zbornik zrakoplovnih informacija;

b) AIS (Aeronautical Information Services) - usluge zrakoplovnog informiranja u zračnoj plovidbi;

c) APAPI (abbreviated precision approach path indicator) - pokazivač skraćene letne putanje preciznog prilaza;

d) ASPSL (arrays of segmented point source lighting) - nizovi segmenata svjetala od tačkastih izvora;

e) cd (candela) - kandela, mjerna jedinica za jačinu svjetlosti;

f) cm (centimetre) – centimetar;

g) ft (feet) - mjerna jedinica za visinu/dužinu izvan SI sistema, opšteprihvaćena u zrakoplovstvu (1 ft iznosi 0,3048 m);

h) HFM (helicopter flight manual) - priručnik za letenje helikopterom;

i) Hz (hertz) - mjerna jedinica za frenkvenciju;

j) kg (kilogram) - kilogram, mjerna jedinica za masu;

k) km/h (kilometres per hour) - kilometara na sat;

l) kt (knot) - čvor, mjerna jedinica za brzinu;

m) L (litre) - litar, mjerna jedinica za volumen;

n) lb (pounds) - mjerna jedinica za mjerenje mase;

o) lx (luks) – mjerna jedinica osvjetlјenja;

p) LP (luminescent panel) - svjetlosna ploča;

r) LOS (limited obstacle sector/surface) – sektor/površina ograničenja prepreka;

s) m (metre) - metar, mjerna jedinica za dužinu;

t) MSL (Mean Sea Level) – srednji nivo mora;

u) MAPt (missed approach point) - tačka neuspjelog prilaza;

v) MTOM (maximum take-off mass) - najveća dopuštena masa pri uzlijetanju;

z) PAPI (precision approach path indicator) - pokazivač putanje leta preciznog prilaza;

aa) PSS (runway) - poletno-sletna staza;

bb) s (second) – sekunda;

cc) t (tonne) - 1000 kg;

dd) UCW (undercarriage width) – širina stajnog trapa;

ee) VSS (visual segment surface) - dio vizuelne površine;

ff) VASIS - vizuelni pokazivač nagiba prilaza.

(3) Simboli koji se upotreblјavaju u ovom pravilniku imaju slјedeće značenje:

a) ° stepen (Degree);

b) = jednako (Equals);

c) % postotak (Percentage);

d) ± plus ili minus (Plus or minus).

DIO DRUGI - IZGRADNJA HELIDROMA


Poglavlјe I - Opšti zahtjevi


Odjelјak A. Projektovanje helidroma


Član 4.
(Određivanje lokacije i izgradnja helidroma)

(1) Prilikom planiranja izgradnje helidroma, potrebno je utvrditi lokaciju helidroma i odrediti:

a) fizičke karakteristike helidroma,

b) tip najvećeg mjerodavnog helikopera koji će koristiti helidrom i namjenu helidroma,

c) područje u zoni helidroma koje podrazumijeva površine za ograničenje prepreka, zone prilazno-odlaznih površina koje su bez prirodnih i vještačkih prepreka koje nadvisuju ove površine a s cilјem sigurnog letenja helikopera,

d) pravila letenja (VFR ili IFR) u skladu sa klasifikacijom helidroma, performanse klase helikopera i područje u zoni helidroma.

(2) Planiranje, projektovanje i izgradnja helidroma vrši se u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji definiraju prostorno–planske dokumente a koje donose lokalne zajednice Bosne i Hercegovine.

(3) Prilikom izbora lokacije helidroma, a prije izrade tehničke dokumentacije, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: BHDCA) provodi postupak procjene lokacije kroz pregled: topografskih, meteoroloških, ekoloških, građevinskih, navigacijskih i prometnih uvjeta koji mogu da utiču na sigurnost polijetanja i slijetanja helikoptera na helidrom.

(4) Nakon izgradnje helidroma, operator helidroma podnosi zahtjev za izdavanje potvrde za helidrom u BHDCA.

(5) BHDCA, na osnovu zahtjeva iz stava (4) ovog člana, provodi postupak certifikacije u skladu sa propisom kojim se utvrđuju zahtjevi i upravni postupci u vezi sa aerodromima ili propisom kojim se uređuju aerodromi, u zavisnosti šta je primjenjivo.

Član 5.
(Uvjeti za korištenje helidroma u civilnom zrakoplovstvu)

Helidrom može da se koristi u civilnom zrakoplovstvu ako:
a) operator ima potvrdu za korištenje helidroma koju izdaje BHDCA, i

b) u trenutku korištenja, helidrom ispunjava sve uvjete kako bi se zračni promet sigurno obavlјao.

Član 6.
(Uvjeti za izdavanje potvrde za korištenje helidroma)

BHDCA izdaje potvrdu za korištenje helidroma ako utvrdi da helidrom i operator helidroma ispunjavaju uvjete u pogledu: fizičkih karakteristika helidroma, opremlјenosti helidroma vizuelnim pomoćnim sredstvima za navigaciju (oznake, označivači/markeri i svjetla), prepreka i sredstava za obilјežavanje prepreka, električnih sistema, operativnih službi, opreme i instalacija helidroma i tehničkog održavanja helidroma, u skladu sa ovim pravilnikom.

Odjelјak B. WGS-84


Član 7.
(Opšti referentni sistemi)

(1) Svjetski geodetski sistem - 1984 (WGS-84) se koristi kao horizontalni (geodetski) referentni sistem.

(2) Objavlјene zrakoplovne geografske koordinate (koje označavaju geografsku širinu i dužinu) se izražavaju u obliku WGS-84 geodetskih referentnih podataka.

(3) Srednji nivo mora (MSL), kojim se izražava odnos gravitacijske visine (nadmorske visine) u odnosu na površinu poznatu kao geoid, koristi se kao vertikalni referentni sistem.

(4) Gregorijanski kalendar i Koordinirano univerzalno vrijeme (UTC) se koriste kao referentni vremenski sistem.

(5) Ako se koristi drugi vremenski referentni sistem, to se objavlјuje u AIP, podsekcija GEN 2.1.2.

Poglavlјe II - Podaci o helidromu


Odjelјak A. Zrakoplovni podaci


Član 8.
(Zrakoplovni podaci)

(1) Utvrđivanje i objava zrakoplovnih podataka u pogledu tačnosti, rezolucije i integriteta u skladu su sa zahtjevima krajnjih korisnika zrakoplovnih podataka.

(2) Kartografski podaci o helidromu objavlјuju se u AIP.

(3) Detalјne odredbe u pogledu tačnosti, rezolucije i integriteta podataka o helidromu i u pogledu otkrivanja grešaka u digitalnim podacima sadržane su u dokumentu PANS-AIM (ICAO Dokument broj 10066), Dodatak I.

(4) Otkrivanje grešaka u digitalnim podacima provodi se tokom prijenosa i/ili skladištenja zrakoplovnih podataka i skupova digitalnih podataka.

(5) Detalјne odredbe u pogledu otkrivanja grešaka u digitalnim podacima sadržane su u ICAO dokumentu PANS-AIM (ICAO Dokument broj 10066).

Član 9.
(Referentna tačka helidroma)

(1) Za helidrom ili za lokaciju za slijetanje, koja nije dio aerodroma, operator helidroma utvrđuje referentnu tačku helidroma.

(2) Ako su helidrom ili lokacija za slijetanje dio aerodroma, utvrđena referentna tačka aerodroma služi i za aerodrom i za helidrom ili lokaciju za slijetanje.

(3) Referentna tačka helidroma se određuje u blizini početnog ili planiranog geometrijskog centra helidroma ili lokacije za slijetanje i uobičajeno ostaje tamo gde je prvobitno određena.

(4) Operator helidroma mora da izmjeri položaj referentne tačke helidroma u stepenima, minutima i sekundama i ove podatke dostavi pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja.

Član 10.
(Nadmorska visina helidroma)

(1) Operator helidroma mora da izmjeri nadmorsku visinu i undulaciju geoida za helidrom sa tačnošću od pola metra i ove podatke dostavi pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja.

(2) Operator helidroma mora da izmjeri nadmorsku visinu TLOF i/ili, ako je primjenjivo, nadmorsku visinu i undulaciju geoida svakog praga FATO sa tačnošću od pola metra i ove podatke dostavi pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja.

(3) Operator instrumentalnog helidroma mora da izmjeri nadmorsku visinu zone prizemlјenja i uzleta i/ili, ako je primjenjivo, nadmorsku visinu i undulaciju geoida svakog praga FATO sa tačnošću od:

a) pola metra za neprecizne prilaze,

b) jedne četvrtine metra za precizne prilaze.

(4) Podaci iz stava (3) ovog člana operator helidroma dostavlјa pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja.

Odjelјak B. Dimenzije helidroma


Član 11.
(Dimenzije helidroma i odgovarajući podaci)

(1) Operator helidroma obavezan je izmjeriti i opisati, i u AIP objaviti slјedeće podatke koji se odnose na helidrom:

a) vrstu helidroma - helidrom u nivou sa zemlјom, izdignuti helidrom, helidrom na brodu ili helidrom na platformi;

b) u pogledu površine prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta - dimenzije zaokružene na najbliži metar, nagib, vrstu površine i nosivost u tonama (1 000 kg);

c) u pogledu područja završnog prilaza i polijetanja - vrstu područja završnog prilaza i polijetanja, smjer u odnosu na pravi (geografski) sjever zaokružen na stoti dio stepena, brojčanu oznaku (ako postoji), dužinu i širinu zaokruženu na najbliži metar, nagib i vrstu površine;

d) u pogledu sigurnosne zone - dužinu, širinu i vrstu površine;

e) u pogledu staze za voženje helikoptera na zemlјi i staze za voženje helikoptera u zraku - oznaku, širinu i vrstu površine;

f) u pogledu platforme - vrstu površine i parkirališnog mjesta za helikopter;

g) u pogledu pretpolјa - dužinu i oblik relјefa;

h) vizuelna sredstva za postupke prilaska, označavanje i osvjetlјenje područja završnog prilaza i polijetanja, površine prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta staza za voženje helikoptera na zemlјi, staza za voženje helikoptera u zraku i parkirališnog mjesta za helikopter;

i) u slučaju instrumentalnog helidroma, rastojanja zaokružena na najbliži metar do uređaja za vođenje po pravcu i nagibu od kojih se sastoji instrumentalni sistem za slijetanje (ILS) ili do antena azimuta i visine mikrotalasnog sistema za slijetanje (MLS) u odnosu na granice TLOF ili FATO.

(2) Operator helidroma dužan je izmjeriti u stepenima, minutama, sekundama i stotim dijelovima sekunde:

a) geografske koordinate geometrijskog centra površine prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta, ako je primjenjivo, svakog praga područja završnog prilaza i polijetanja;

b) geografske koordinate odgovarajućih tačaka na osi staza za voženje helikoptera na zemlјi i staza za voženje helikoptera u zraku;

c) geografske koordinate svakog parkirališnog mjesta za helikopter.

(3) Operator helidroma dužan je izmjeriti nadmorsku visinu i geografske koordinate, izražene u stepenima, minutama, sekundama i desetinkama sekunde, i iste objaviti u AIP za:

a) prepreke u prostoru u području 2 (dio unutar granica helidroma) i

b) prepreke u prostoru u području 3 (dio izvan granica helidroma - prilazna i odletna zona oko helidroma).

(4) Za svaku prepreku iz stava (3) ovog člana naznačava se tip prepreke i način označavanja i osvjetlјavanja.

Član 12.
(Objavlјene dužine)

(1) Operator helidroma je dužan da odredi slјedeće objavlјene dužine na helidromu, izražene u najbližem metru za:

a) raspoloživu dužinu za polijetanje helikoptera – TODAH,

b) raspoloživu dužinu prekinutog polijetanja helikoptera – RTODAH,

c) raspoloživu dužinu za slijetanje helikoptera - LDAH.

(2) Objavlјene dužine iz stava (1) ovog člana operator helidroma dostavlјa pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja.

Odjelјak C. Saradanja sa pružateljima usluga i službama


Član 13.
(Koordinacija između operatora helidroma i pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja - AIS)

(1) Sa cilјem osiguravanja ažurnih pretpoletnih informacija i informacija u letu, operator helidroma zaklјučuje sporazum sa pružateljem usluga zrakoplovnog informiranja.

(2) Sporazumom iz stava (1) ovog člana se osigurava da se sa minimalnim zakašnjenjem dostavlјaju:

a) informacije o uvjetima na helidromu,

b) informacije o operativnom stanju pratećih objekata, službi i navigacijskih sredstava koji su u nadležnosti operatora,

c) bilo koje druge informacije za koje se smatra da su od operativnog značaja.

(3) Prilikom dostavlјanja informacija pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja, operator helidroma uzima u obzir zahtjeve u pogledu tačnosti i integriteta zrakoplovnih podataka i informacija koji su potrebni radi zadovolјenja potreba krajnjih korisnika zrakoplovnih podataka.

Član 14.
(Spasilačko-vatrogasna zaštita na helidromu)

(1) Operator helidroma osigurava dostupnost informacije o nivou zaštite spasilačko-vatrogasne službe koja je dostupna na helidromu.

(2) Operator helidroma informira o svim promjenama u nivou zaštite spasilačko-vatrogasne službe, koja je obično dostupna na helidromu, pružatelja usluga zrakoplovnog informiranja i, ako je primjenjivo, ATS jedinicu.

(3) Zahtjevi i tehničke karakteristike spasilačko-vatrogasne zaštite koja je dostupna na helidromu definirane su propisom kojim se uređuje spasilačko-vatrogasna služba na aerodromima.

Poglavlјe III - Fizičke karakteristike helidroma


Odjelјak A. Helidromi u nivou sa zemlјom i izdignuti helidromi


Član 15.
(Područje završnog prilaza i polijetanja - FATO)

(1) FATO je zaštićeno područje bez prepreka, osim neophodnih objekata koji se zbog svoje funkcije nalaze na njemu, i dovolјne je veličine i oblika da osigura zadržavanje svakog dijela projektovanog helikoptera u završnoj fazi prilaza i početku polijetanja u skladu sa predviđenim postupcima.

(2) Neophodni objekti iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju vizuelna sredstva (osvjetlјenje) ili sisteme za protivpožarnu opremu i sredstva bitna za sigurnost letenja na helidromu, i takvi objekti koji se nalaze u FATO području ne smiju probijati horizontalnu ravan na visini FATO za više od 5 cm.

(3) Kada je površina FATO čvrste konstrukcije, ista je otporna na učinke strujanja ispod rotora, i:

a) kada je FATO spojen sa TLOF, graniči se i u ravni je sa TLOF, ima zadovolјavajuću nosivost koja može podnijeti predviđena opterećenja i osigurava učinkovitu odvodnju, ili

b) kada FATO nije spojen sa TLOF, osigurava se da je FATO siguran u slučaju prisilnog slijetanja helikoptera, i

c) povezan je sa sigurnosnom zonom.

(4) Na helidromu je osiguran najmanje jedan FATO koji ne treba biti čvrste konstrukcije.

(5) FATO može biti smješten na ili u blizini trake za poletno-sletnu stazu ili trake za stazu za vožnju.

(6) Minimalne dimenzije FATO za helikoptere performansi klase 1 su:

a) dužina RTOD propisana procedurom polijetanja u HFM helikoptera za koje je FATO namijenjen ili 1,5 projekta D od referentnog helikoptera, u zavisnosti od toga šta je veće, i

b) širina propisana procedurom u HFM helikoptera za koje je FATO namijenjen ili 1,5 projekta D od referentnog helikoptera, u zavisnosti od toga šta je veće.

(7) Minimalne dimenzije FATO za helikoptere performansi klase 2 i 3 su:

a) najmanja širina FATO je dovolјne veličine i oblika da se može ucrtati krug prečnika ne manjeg od 1,5 projekta D od referentnog helikoptera, ili

b) u slučaju kada postoje ograničenja za smjer prilaza i prizemlјenja, FATO ima područje dovolјne veličine i oblika, a kako je to propisano u stavu (2) ovog člana ali ne manje od 1,5 puta od ukupne širine referentnog helikoptera.

(8) Neophodni objekti smješteni na FATO ne prodiru u horizontalnu ravan nadmorske visine FATO više od 5 cm.

(9) Kada je FATO čvrste konstrukcije, najveći dopušteni prosječni nagib u bilo kojem pravcu ne smije prelaziti 2%, osim u slučaju kada je:

a) FATO izdužen i namijenjen helikopterima performansi klase 1, tada ukupni nagib ne smije prelaziti 3% ili lokalni nagib ne smije prelaziti 5%, i

b) FATO izdužen i namijenjen helikopterima isklјučivo performansi klase 2 i 3, tada ukupni nagib ne smije prelaziti 3% ili lokalni nagib ne smije prelaziti 7%.

(10) FATO je smješten na takav način da se smanji uticaj na okruženje okoline, uklјučujući i turbulencije, a koje bi mogle imati negativan uticaj na operacije helikoptera.

(11) Bliža uputstva u pogledu utvrđivanja uticaja turbulencije data su u Priručniku o helidromima (ICAO Dokument broj 9261).

(12) U slučaju izdignutog helidroma, prilikom projektovanja različitih elemenata helidroma uzima se u obzir dodatno opterećenje uslјed prisustva osoblјa, snijega, tereta, goriva za dopunjavanje, spasilačko-vatrogasne opreme i slično.

(13) Bliža uputstva za projektovanje izdignutih helidroma su data u Priručniku o helidromima (ICAO Dokument broj 9261).

(14) FATO je okružen sigurnosnom zonom koja ne treba biti čvrste konstrukcije.

Član 16.
(Sigurnosna zona)

(1) Na sigurnosnoj zoni mora biti zaštićeno područje bez prepreka, osim neophodnih objekata koji se zbog svoje funkcije nalaze na njoj.

(2) Kada je površina sigurnosne zone čvrste konstrukcije, ista je otporna na učinke vertikalnog strujanja ispod rotora i osigurava učinkovitu odvodnju.

(3) Sigurnosna zona u okruženju FATO pruža se od periferije FATO u dužini od najmanje 3 m ili 0,25 projekta D od referentnog helikoptera, u zavisnosti od toga šta je veće (Slika 3-1).

(4) U prostoru sigurnosne zone nisu dopušteni pokretni objekti tokom helikopterskih operacija.

(5) Objekti čija funkcija zahtijeva da se nalaze na sigurnosnoj zoni ne smiju probijati površinu koja počinje na visini od 25 cm od ivice FATO i uzdiže se prema gore i prema vani sa nagibom od 5%.

(6) Najveći dopušteni nagib površine sigurnosne zone čvrste konstrukcije ne smije prelaziti 4% prema vani od ivice FATO.

(7) U slučaju helidroma u nivou sa zemlјom i izdignutog helidroma, sigurnosna zona za instrumentalni FATO prostire se:

a) bočno na rastojanju od najmanje 45 m sa svake strane centralne linije, i

b) uzdužno do udalјenosti od najmanje 60 m izvan krajeva FATO.

(8) Detalјano pojašnjenje za stav (7) ovog člana dato je na slici A-1 Dodatka ovog pravilnika.Slika 3-1 FATO i pripadajuće sigurnosne zone $$$Za tekst koji je sadržan na slikama korišten je jedan službeni jezik BiH.$$$


Član 17.
(Zaštićeni bočni nagib)

(1) Helidrom ima najmanje jedan zaštićeni bočni nagib koji se uzdiže pod uglom od 450 prema vani od ivice sigurnosne zone i proteže se na udalјenosti od 10 m (Slika 3-2).

(2) Prostor zaštićenog bočnog nagiba ne smije probijati prepreke.Slika 3-2 FATO jednostavna/kompleksna sigurnosna zona i zaštićeni bočni nagib


Član 18.
(Pretpolјe za helikopter)

(1) Kada helidrom ima definirano pretpolјe za helikoptere, ono ima zaštićeno područje bez prepreka, osim neophodnih objekata koji se zbog svoje funkcije nalaze na njemu.

(2) Pretpolјe za helikoptere je dovolјne veličine i oblika kako bi se osiguralo zadržavanje svakog dijela referentnog helikoptera kada ubrzava u nivou leta, i blizu je površine, a kako bi postigao svoju sigurnu brzinu penjanja.

(3) Kada je pretpolјe za helikoptere čvrste konstrukcije, površina koja graniči i u nivou je sa FATO otporna je na učinke vertikalnog strujanja i bez opasnosti u slučaju prisilnog slijetanja helikoptera.

(4) Kada je pretpolјe za helikoptere osigurano, nalazi se izvan granica FATO.

(5) Širina pretpolјa za helikoptere jednaka je ili veća od širine FATO i pripadajuće sigurnosne zone (Slika 3-1).

(6) Zemlјište na kojem se nalazi pretpolјe za helikopter ne smije da se pruža iznad ravni koja ima nagib naviše od 3%, ili lokalni uzlazni nagib veći od 5%, a donja granica ove ravni je horizontalna linija koja se nalazi na granici FATO.

(7) Objekat koji se nalazi u pretpolјu za helikopter, a koji može da ugrozi helikopter u zraku, smatra se preprekom i mora da se ukloni.

(8) U prostoru pretpolјa ne smije biti prepreka.

Član 19.
(Zona prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta - TLOF)

(1) Na TLOF mora biti zaštićeno područje bez prepreka, koje je dovolјne veličine i oblika kako bi se osiguralo zadržavanje stajnog trapa najzahtjevnijeg helikoptera za kojeg je TLOF namijenjen u skladu sa predviđenom orijentacijom.

(2) TLOF je površina koja:

a) ima dovolјnu statičku nosivost da izdrži dinamičko opterećenje helikoptera za kojeg je TLOF namijenjen,

b) ne smije imati nepravilnosti koje bi mogle negativno uticati na slijetanje ili podizanje helikoptera,

c) ima dovolјno trenja da se izbjegne klizanje helikoptera ili lјudi,

d) je otporna na učinke vertikalnog strujanja rotora,

e) osigurava učinkovitu odvodnju, a da pritom nema negativnog uticaja na kontrolu ili stabilnost helikoptera tokom prizemlјenja i uzleta ili kada se helikopter nalazi u mirovanju, i

f) je povezana sa FATO ili sa parkirališnim mjestom.

(1) Helidrom ima najmanje jedan TLOF.

(2) TLOF je osiguran na helidromu kada god postoji namjera da stajni trap helikoptera dodirne površinu unutar FATO i parkirališnog mjesta ili se podigne sa FATO i parkirališnog mjesta.

(3) Minimalne dimenzije TLOF, koji se nalazi unutar FATO namijenjenog za operacije helikoptera performansi klase 1, su u skladu s primjenjivom procedurom propisanom u HFM helikoptera za kojeg je TLOF namijenjen.

(4) Minimalne dimenzije TLOF, koji se nalazi unutar FATO namijenjenog za operacije helikoptera performansi klase 2 i 3 ili na parkirališnom mjestu su:

a) kada ne postoji ograničenje za pravac slijetanja, TLOF je dovolјne veličine da se može ucrtati krug prečnika od 0,83 D:

1) za projektovani helikopter, ili

2) na parkirališnom mjestu za najveći helikopter za kojeg je mjesto namijenjeno, i

b) u slučaju kada postoje ograničenja za pravac slijetanja, TLOF je dovolјne širine, kako je navedeno u stavu (1) ovog člana, ali ne smije biti manji od dvostruke širine stajnog trapa (UCW) najzahtjevnijeg helikoptera za kojeg je parkirališno mjesto namijenjeno.

(5) Minimalne dimenzije TLOF koji se nalazi unutar FATO na izdignutom helidromu su dovolјne veličine da se može ucrtati krug prečnika od najmanje 1 D od referentnog helikoptera.

(6) Najveći dopušteni nagib TLOF u bilo kojem pravcu ne smije prelaziti 2%, osim u slučaju kada je:

a) TLOF izdužen i namijenjen helikopterima performansi klase 1, tada može imati ukupni nagib koji ne prelazi 3% ili lokalni nagib koji ne prelazi 5%, i

b) TLOF izdužen i namijenjen helikopterima isklјučivo performansi klase 2 i 3, tada može imati ukupni nagib koji ne prelazi 3% ili lokalni nagib koji ne prelazi 7%.

(7) Kad se TLOF nalazi unutar platforme za helikopter, TLOF je centriran na platformu.

(8) Na TLOF su osigurane oznake koje jasno označavaju položaj prizemlјenja helikoptera i po svom obliku označavaju sva ograničenja u manevrisanju helikopterom.

(9) Oko ivice uzdignutog helidroma postavlјaju se sigurnosni uređaji poput sigurnosnih mreža ili sigurnosnih ploča koji ne smiju prelaziti visinu TLOF.

Član 20.
(Staza za vožnju helikoptera i ruta za vožnju helikoptera)

(1) Specifikacije za rute za vožnju helikoptera na zemlјi i rute za vožnju helikoptera u zraku su namijenjene za sigurnost istovremenih operacija tokom manevrisanja helikoptera, pri čemu se uticaj brzine vjetra/turbulencije izazvanih uticajem vertikalnog strujanja rotora uzima u obzir.

(2) Staza za vožnju helikoptera je namijenjena da omogući površinsko kretanje helikoptera na točkovima vlastitim pogonom.

(3) Kada je staza za vožnju namijenjena za korištenje aviona i helikoptera, odredbe koje se odnose na staze za vožnju aviona, trake staze za vožnju, staze za vožnju helikoptera i rute za vožnju helikoptera u zraku biće uzete u obzir i primjenjivaće se ​​stroži zahtjevi (Slika 3-3).

(4) Definirana područja koja se obrađuju u ovom dijelu su:

a) staze za vožnju povezane sa rutama za vožnju u zraku koje mogu koristiti i helikopteri sa točkovima i skijama za vožnju (rulanje) zrakoplova na zemlјi ili u zraku,

b) rute za vožnju na zemlјi koji su namijenjeni za korištenje helikoptera sa točkovima samo za vožnju (rulanje) po zemlјi, i

c) rute za vožnju u zraku koje su namijenjene samo za vožnju (rulanje) helikoptera u zraku.

(5) Na stazi za vožnju helikoptera mora biti zaštićeno područje bez prepreka koje je dovolјne širine kako bi se osiguralo zadržavanje stajnog trapa najzahtjevnijeg helikoptera sa točkovima za kojeg je staza za vožnju namijenjena.

(6) Površina staze za vožnju ima slјedeća obilјežja:

a) ima dovolјnu statičku nosivost da izdrži kretanje helikoptera pod maksimalnim opterećenjem, za kojeg je i namijenjena,

b) ne smije imati nepravilnosti koje bi mogle negativno uticati na kretanje helikoptera,

c) otporna je na učinke vertikalnog strujanja rotora,

d) osigurava učinkovitu odvodnju i pritom nema negativnog uticaja na kontrolu ili stabilnost helikoptera na točkovima kada se helikopter kreće snagom vlastitih motora ili kada se nalazi u mirovanju, i

e) staza za vožnju je povezana sa rutom za vožnju.

(7) Minimalna dimenzija staze za vožnju helikoptera ne smije biti manja od dvostruke širine stajnog trapa (UCW) najzahtjevnijeg helikoptera za kojeg je staza za vožnju namijenjena ili je širine kako je to propisano u stavu (5) ovog člana.

(8) Poprečni nagib staze za vožnju helikoptera ne smije prelaziti 2%, a uzdužni nagib ne smije prelaziti 3%.Slika 3-3. Staza za vožnju helikoptera/ruta za vožnju na zemlјi


Član 21.
(Ruta za vožnju helikoptera)

(1) Ruta za vožnju helikoptera mora biti zaštićeno područje, koje je:

a) bez prepreka, osim neophodnih objekata koji se zbog svoje funkcije nalaze na njemu,

b) namijenjeno kretanju helikoptera i

c) dovolјne širine kako bi se osiguralo zadržavanje najvećeg helikoptera za kojeg je ruta za vožnju namijenjena.

(2) Kada je ruta za vožnju helikoptera čvrste konstrukcije, površina je otporna na učinke vertikalnog strujanja rotora.

(3) Kada je ruta za vožnju helikoptera spojena (kolocirana) sa stazom za vožnju helikoptera tada je:

a) u granicama i u nivou sa stazom za vožnju,

b) ne ugrožava sigurnost operacija na stazi za vožnju,

c) osigurava učinkovitu odvodnju.

(4) Kada ruta za vožnju nije spojena (kolocirana) sa stazom za vožnju helikoptera, na istoj se osigurava da je bez opasnosti u slučaju prisilnog slijetanja helikoptera.

(5) Na ruti za vožnju helikoptera nisu dopušteni pokretni objekti tokom helikopterskih operacija.

(6) Kada je ruta za vožnju čvrste konstrukcije i spojena sa stazom za vožnju helikoptera, poprečni nagib rute za vožnju helikoptera ne smije prelaziti nagib od 4% prema vani od ivice staze za vožnju.

Član 22.
(Ruta za vožnju helikoptera na zemlјi)

(1) Ruta za vožnju helikoptera na zemlјi je centrirana na stazi za vožnju helikoptera sa minimalnom širinom koja je 1,5 puta veća od ukupne širine najvećeg helikoptera (Slika 3-3).

(2) Neophodni objekti koji se nalaze na ruti za vožnju helikoptera na zemlјi, ne smiju:

a) biti smješteni na udalјenosti manjoj od 50 cm od ivica staze za vožnju helikoptera na zemlјi, i

b) probijati površinu koja počinje 50 cm od ivica staze za vožnju helikoptera i visinu od 25 cm iznad površine staze za vožnju helikoptera i pruža se sa nagibom od 5% naviše i ka vani.

Član 23.
(Ruta za vožnju helikoptera u zraku)

(1) Ruta za vožnju helikoptera u zraku je namijenjena za kretanje helikoptera iznad površine na visini koja je uobičajeno povezana sa uticajem zemlјe, i pri brzini na zemlјi manjoj od 37 km/h (20 kt).

(2) Minimalna širina rute za vožnju helikoptera je dva puta veća od ukupne širine najvećeg helikoptera za kojeg je namijenjena.

(3) Kada je ruta za vožnju helikoptera u zraku spojena sa stazom za vožnju helikoptera, a u svrhu dopuštanja operacija helikoptera i na zemlјi i u zraku (Slika 3-4):

a) ruta za vožnju helikoptera u zraku je centrirana na stazi za vožnju helikoptera, i

b) neophodni objekti koji se nalaze na ruti za vožnju helikoptera u zraku, ne smiju:

1) biti smješteni na udalјenosti manjoj od 50 cm prema vani od ivice staze za vožnju helikoptera,

2) probijati površinu koja počinje 50 cm od ivice staze za vožnju helikoptera i visinu od 25 cm iznad površine staze za vožnju helikoptera s uzlazom prema gore i prema vani sa gradijentom od 5%.

(4) Kada ruta za vožnju helikoptera u zraku nije spojena sa stazom za vožnju helikoptera, tada nagib površine rute ne smije prelaziti ograničenja najvećeg dopuštenog nagiba pri slijetanju helikoptera za kojeg je ruta za vožnju helikoptera u zraku namijenjena. U svakom slučaju, poprečni nagib ne smije iznositi više od 10%, a uzdužni nagib više od 7%.Slika 3-4. Ruta za vožnju helikoptera u zraku i kombinirana ruta za vožnju helikoptera u zraku/staza za vožnju


Član 24.
(Parkirališno mjesto za helikopter)

(1) Na parkirališnom mjestu za helikopter osigurano je područje bez prepreka, dovolјne veličine i oblika kako bi se osiguralo zadržavanje svakog djela najvećeg helikoptera za kojeg je parkirališno mjesto namijenjeno kada se helikopter pozicionira unutar parkirališta.

(2) Površina parkirališnog mjesta za helikoptere ima slјedeća obilјežja:

a) otporno je na učinke vertikalnog strujanja,

b) ne smije imati nepravilnosti koje bi mogle negativno uticati na kretanje helikoptera,

c) ima dovolјnu statičku nosivost da izdrži dinamičko opterećenje helikoptera za kojeg je parkirališno mjesto namijenjeno,

d) ima dovolјno trenja da se izbjegne klizanje helikoptera ili lјudi,

e) osigurava učinkovitu odvodnju i da pritom nema negativnog uticaja na kontrolu ili stabilnost helikoptera na točkovima, a kada se helikopter kreće snagom vlastitih motora ili kada se helikopter nalazi u mirovanju.

(3) Parkiraliono mjesto za helikoptere je povezano sa sigurnosnom zonom.

(4) Minimalna dimenzija parkirališnog mjesta za helikoptere je krug prečnika od 1,2 D najvećeg helikoptera za kojeg je parkirališno mjesto namijenjeno.

(5) U slučaju kada postoje ograničenja za kretanje i pozicioniranje helikoptera, parkirališno mjesto je dovolјne širine kako je to propisano u stavu (1) ovoga člana, ali ne manje od 1,2 ukupne širine najvećeg helikoptera za kojeg je parkirališno mjesto namijenjeno.

(6) Osnovni nagib parkirališnog mjesta za helikoptere u bilo kojem smjeru ne smije prelaziti 2%.

(7) Na svakom parkirališnom mjestu za helikoptere postavlјene su oznake za pozicioniranje, kako bi se jasno naznačilo gdje se helikopter mora pozicionirati i prema njihovom obliku sva ograničenja u kretanju helikoptera.

(8) Parkirališno mjesto za helikoptere je okruženo sigurnosnom zonom koja ne treba biti čvrste konstrukcije.

Član 25.
(Zaštitna zona)

(1) Na zaštitnoj zoni je područje bez prepreka osim neophodnih objekata koji se zbog svoje funkcije nalaze na njemu.

(2) Kada je zaštitna zona čvrste konstrukcije, a nalazi se u granicama i ravni sa parkirališnim mjestom za helikoptere, površina je otporna na učinke vertikalnog strujanja i osigurava učinkovitu odvodnju.

(3) Kada je zaštitna zona povezana sa parkirališnim mjestom projektovanim za okretanje helikoptera, zaštitna zona se pruža prema vani od ivice parkirališnog mjesta na rastojanju od 0,4 D (Slika 3-5).

(4) Kada je zaštitna zona povezana sa parkirališnim mjestom projektovanim za prolazak helikoptera kretanjem, minimalna širina parkirališnog mjesta i zaštitne zone ne smije biti manja od širine povezane rute za vožnju helikoptera (Slike 3-6. i 3-7).

(5) Kada je zaštitna zona povezana sa parkirališnim mjestom koje je projektovano za neistovremenu upotrebu (Slike 3-8. i 3-9):

a) zaštitna zona susjednih parkirališnih mjesta može se preklapati, ali ne smije biti manja od zahtijevane zaštitne zone za veće susjedno parkirališno mjesto,

b) susjedno neaktivno parkirališno mjesto može imati statični objekat ali taj objekat je u potpunosti unutar granica tog parkirališnog mjesta.

(6) U prostoru zaštitne zone ne smije biti pokretnih objekata tokom helikopterskih operacija.

(7) Neophodni objekti koji se nalaze u zaštitnoj zoni ne smiju:

a) probijati ravan koja je na visini od 5 cm iznad ravni centralne zone ako se nalaze na udalјenosti manjoj od 0,75 D od centra parkirališnog mjesta za helikoptere,

b) probijati ravan na visini od 25 cm iznad ravni centralne zone i pruža se sa nagibom od 5% naviše i ka vani, ako se nalaze na udalјenosti od 0,75 D ili više od centra parkirališnog mjesta za helikoptere.

(8) Kada je zaštitna zona čvrste konstrukcije, nagib zaštitne zone prema gore ne smije prelaziti nagib od 4% prema vani od ivice parkirališnog mjesta.Slika 3-5. Parkirališna mjesta namijenjena za okretanje helikoptera (uklјučujući i rute za vožnju u zraku) - istovremene operacije
Slika 3-6. Ruta za voženje na zemlјi preko parkirališnog mjesta (sa stazom za voženje/rutom za voženje na zemlјi) - istovremene operacije
Slika 3-7. Ruta za voženje u zraku preko parkirališnog mjesta (sa rutom za voženje u zraku) - istovremene operacije
Slika 3-8. Parkirališna mjesta namijenjena za okretanje helikoptera (sa rutom za voženje u zraku) – neistovremene operacije – vanjska parkirališna mjesta aktivna
Slika 3-9. Parkirališna mjesta namijenjena za okretanje helikoptera (sa rutom za voženje u zraku) za neistovremene operacije - unutrašnja parkirališna mjesta aktivna


Član 26.
(Položaj područja završnog prilaza i polijetanja (FATO) u odnosu na poletno-sletnu stazu ili stazu za voženje)

(1) Ako je područje završnog prilaza i polijetanja u blizini poletno-sletne ili staze za voženje i ako su planirane istovremene operacije, međusobno rastojanje između ivice poletno-sletne staze ili staze za voženje i ivice područja završnog prilaza i polijetanja ne smije da bude manje od onog koje je dato u Tabeli 1.

(2) Područje završnog prilaza i polijetanja ne smije da se nalazi:

a) blizu ukrštanja staza za voženje ili tačaka za čekanje gdje se očekuje velika turbulencija uslјed rada mlaznih motora,

b) blizu područja gde se očekuje pojava turbulencije (aeroplanetex wake) uslјed prolaska aviona.

Tabela 1. Minimalne udalјenosti vanjske ivice FATO od vanjske ivice PSS ili staze za voženje za istovremene operacije


Odjelјak B. Helidrom na platformi


Član 27.
(Područje završnog prilaza i polijetanja - FATO) i zone prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta - TLOF)

(1) Helidrom na platformi ima jedan FATO, i jedan zajednički TLOF, ili TLOF koji se preklapa.

(2) FATO može imati bilo koji oblik ali je dovolјne veličine da se može ucrtati krug prečnika ne manjeg od 1D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na platformi namijenjen.

(3) TLOF može imati bilo koji oblik ali ima dovolјnu veličinu da se za:

a) helikoptere s MTOM većom od 3 175 kg može ucrtati krug prečnika ne manjeg od 1D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na platformi namijenjen,

b) helikoptere sa MTOM koja iznosi 3 175 kg ili manje može ucrtati krug prečnika ne manjeg od 0,83D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na platformi namijenjen;

(4) Helidrom na platformi je postavlјen na način koji osigurava dovolјan i neometan zračni procijep (zazor) koji obuhvata pune dimenzije FATO.

(5) TLOF na helidromu na platformi ima dinamičku nosivost i pruža uticaj blizine zemlјe.

(6) Na ivici TLOF nisu dopušteni nepokretni objekti, osim onih lomlјive konstrukcije koji zbog svoje funkcije tu moraju biti smješteni.

(7) Objekti smješteni u prostoru bez prepreka, čija funkcija zahtijeva da moraju biti smješteni uzduž ivice TLOF 1D ili TLOF većeg od 16 m, ne smiju biti viši od 25 cm.

(8) Objekti smješteni u prostoru bez prepreka, čija funkcija zahtijeva da moraju biti smješteni uzduž ivice TLOF manjeg od 1D ili TLOF manjeg od 16 m, ne smiju biti viši od 5 cm.

(9) Objekti čija funkcija zahtijeva da budu smješteni unutar TLOF (npr. svjetla ili mreže), a ne predstavlјaju opasnost za operacije helikoptera, ne smiju biti viši od 2,5 cm.

(10) Sigurnosna oprema, kao što su sigurnosne mreže ili pojasevi, je smještena oko ivice helidroma na platformi i ne smije prelaziti visinu TLOF.

(11) Površina TLOF je otporna na klizanje helikoptera i lјudi s nagibom koji onemogućava zadržavanje vode u lokvama.

(12) Smjernice o učincima smjera strujanja zraka i turbulencije, prevladavajuće brzine vjetra i visokih temperatura od izduvnih plinova plinskih turbina ili topline jakih udara na lokaciju FATO navedene su u Priručniku za helidrome (ICAO Dokument broj 9261).

Odjelјak C. Helidrom na palubi broda


Član 28.
(Helidromi namjenski izgrađeni na palubi broda)

Helidromi na palubi broda, koji su smješteni na pramcu broda, krmi broda ili su namjenski izgrađeni iznad konstrukcije broda, smatraju se namjenski izgrađenim helidromima na palubi broda.

Član 29.
(Područje završnog prilaza i polijetanja - FATO i zone prizemlјenja/dodira i odvajanja/uzleta - TLOF)

(1) Helidrom na palubi broda ima jedan FATO i jedan zajednički TLOF, ili TLOF koji se preklapa.

(2) FATO može imati bilo koji oblik ali je dovolјne veličine da se može ucrtati krug prečnika ne manjeg od 1D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na palubi broda namijenjen.

(3) TLOF na helidromu na palubi broda ima dinamičku nosivost.

(4) TLOF na helidromu na palubi broda pruža uticaj blizine zemlјe.

(5) Na namjenski izgrađenom helidromu iznad konstrukcije broda, osim na pramcu ili krmi broda, TLOF je dovolјne veličine da se može ucrtati krug prečnika 1D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na palubi broda namijenjen.

(6) Na namjenski izgrađenom helidromu na pramcu ili krmi broda TLOF je dovolјne veličine da se:

a) može ucrtati krug prečnika 1D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na palubi broda namijenjen, ili

b) za operacije sa ograničenim pravcima slijetanja sastoji se od područja unutar kojeg se mogu smjestiti dva luka kruga jedan nasuprot drugog, prečnika ne manjeg od 1D, položena uzdužno u pravcu prilaza helikoptera, pri čemu minimalna širina helidroma ne smije da bude manja od 0,83D, a kako je prikazano na Slici 3-10.

(7) Na nenamjenski izgrađenom helidromu na palubi broda TLOF je dovolјne veličine da se može ucrtati krug prečnika najmanje 1D najvećeg helikoptera za kojeg je helidrom na palubi broda namijenjen.

(8) Helidrom na palubi broda mora biti postavlјen na način koji osigurava dovolјan i neometan zračni procijep (zazor) koji obuhvata pune dimenzije FATO.

(9) Na ivici TLOF nisu dopušteni nepokretni objekti, osim onih lomlјive konstrukcije koji zbog svoje funkcije tu moraju biti smješteni.

(10) Za svaki TLOF 1D ili veći i svaki TLOF projektovan za upotrebu od strane helikoptera koji imaju D-vrijednost veću od 16 m, objekti postavlјeni u prostoru slobodnom od prepreka, čija funkcija zahtijeva da se nalaze na ivici TLOF, ne prelaze visinu od 15 cm.

(11) Za svaki TLOF projektovan za upotrebu od strane helikoptera koji imaju D-vrijednost od 16 m ili manje, i svaki TLOF koji ima dimenzije manje od 1 D, objekti u prostoru slobodnom od prepreka, čija funkcija zahtijeva da se nalaze na ivici TLOF, ne prelaze visinu od 5 cm.

(12) Objekti čija funkcija zahtijeva da budu smješteni unutar TLOF (npr. svjetla ili mreže) ne prelaze visinu od 2,5 cm.

(13) Sigurnosna oprema, kao što su sigurnosne mreže ili pojasevi, je postavlјena oko ivice helidroma na palubi broda, ali ne prelazi visinu TLOF.

(14) Površina TLOF je otporna na klizanje helikoptera i lјudi.