Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 51. stav (2), a u skladu sa članom 50. stav (1) tačka a) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), a na pismeni zahtjev Stjepana Dujo, direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - POMOĆNIKA DIREKTORA

1. Stjepan Dujo, razrješava se dužnosti rukovodećeg državnog službenika - pomoćnika direktora u Sektoru za pravne, financijske i opšte poslove u Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, radi dobrovoljnog istupanja iz službe, sa danom 31.07.2019. godine.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-34-3-528-3/19
31. jula 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Mr. Džemail Ćibo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!