Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 193. i 195. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) i člana 6. i 12. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09, 57/14 i 15/17), a rješavajući po zahtjevu društva "Info Media Group" d.o.o. Banja Luka za izdavanje licence za obavljanje poštanskih usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 116. sjednici održanoj dana 15.05.2019. godine donijelo sljedeće


RJEŠENJE
1. Izdaje se licenca firmi "Info Media Group" društvo sa ograničenom odgovornošću za reklamu i propagandu Banja Luka, ID 402150000004 (skraćeni naziv firme: "Info Media Group" d.o.o. Banja Luka), Jevrejska br. 58, 78000 Banja Luka za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke na period od 4 (četiri) godine, počev od dana dobijanja saglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

2. Društvo iz stava 1. dispozitiva će usluge direktne pošte - neadresovane pošiljke obavljati na teritoriji Bosne i Hercegovine.

3. Sastavni dio licence čine Uvjeti za korištenje licence za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke.

4. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine dana, 13.05.2019. godine obratilo se društvo "Info Media Group" d.o.o. Banja Luka zahtjevom za izdavanje licence za obavljanje poštanskih usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke.

Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev priložio ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, matični i poreski broj, dokaz da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, izjavu da mu ranije nije ukidana licenca, kao i unificirane obrasce koje je izdala Agencija sa dokazom o uplati.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, tokom koga je izvršena pažljiva analiza svih činjenica i podnesenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj vezi, nesporno je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva opravdao svoj zahtjev, te je Agencija utvrdila da isti zadovoljava sve uvjete propisane članom 7. stav (8.) Pravilnika, odnosno da su priloženi svi dokazi propisani članom 8. stav (4) i (5) Pravilnika.

Nakon provedenog postupka Agencija je u skladu sa članom 10. stav (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Agencija će u skladu sa članom 8. stav (2) Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07), ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa odredbama člana 12. Pravilnika i člana 193. ZUP-a Bosne i Hercegovine, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema rješenja.

Broj 01-03-1-29-1-UP1-31-6/19
15. maja 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Mirko Kosorić, s. r.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana 26.07.2019. godine dalo saglasnost broj 02-04-29-12-1414-5/2019 na Rješenje o izdavanju licence društvu "Info Media Group" d.o.o. Banja Luka za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke broj 01-03-1-29-1-UP1-31-6/19.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!