Službeni glasnik BiH, broj 61/19

Shodno odredbama člana 11. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 12/04), Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini objavljuje


STATISTIKU


TRŽIŠTA OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU


I Pregled statističkih pokazatelja za sektor osiguranja u BiH Vlasnička struktura i vrste osiguranja


Vlasnička struktura i vrste osiguranja kojima se bave društva u BiH u 2018.godini

Tabela 1

Vlasništvo

Neživot

Život

Kompozitna

Reosiguranje

Ukupno*

Domaće

13

0

1

1

15

Strano

3

0

9

0

12

UKUPNO

16

0

10

1

27

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

*VGT osiguranje d.d. je 04.05.2018. godine pripojeno Grawe osiguranju d.d. tako da ne ulazi u ukupan broj društava za osiguranje u sektoru osiguranja Bosne i Hercegovine

Podružnice društava za osiguranje u BiH


Društva za osiguranje u Bosni i Hercegovini, registrovana za obavljanje djelatnosti osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, usluge osiguranja mogu obavljati u drugom entitetu samo na osnovu registrovanih podružnica. Društva koja pružaju usluge osiguranja preko podružnica u drugom entitetu u 2018. godini su navedena u nastavku.

Društva za osiguranje iz FBiH:

1. ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

2. ASA OSIGURANJE d.d.

3. CAMELIJA OSIGURANJE d.d.

4. CENTRAL OSIGURANJE d.d.

5. CROATIA OSIGURANJE d.d.

6. EUROHERC OSIGURANJE d.d.

7. GRAWE OSIGURANJE d.d.

8. SARAJEVO OSIGURANJE d.d.

9. TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

10. UNIQA OSIGURANJE d.d.

11. VIENNA OSIGURANJE d.d.

Društva za osiguranje iz RS-a:

1. ATOS OSIGURANJE a.d.

2. OSIGURANJE AURA a.d.

3. BRČKO-GAS OSIGURANJE d.d.

4. DRINA OSIGURANJE a.d.

5. DUNAV OSIGURANJE a.d.

6. MIKROFIN OSIGURANJE a.d.

7. WIENER OSIGURANJE a.d.

8. PREMIUM INVEST OSIGURANJE a.d.

Ukupna premija


Premija životnog i neživotnog osiguranja u BiH u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 2

 

2015.

Udio

(%)

2016.

Udio

(%)

2017.

Udio

(%)

2018.

Udio

(%)

Indeks rasta premije

16/15

17/16

18/17

Neživot

472.269.682

79,27

504.678.286

79,61

544.038.901

79,62

569.512.904

79,89

106,86

107,80

104,68

Život

123.533.426

20,73

129.265.417

20,39

139.249.444

20,38

143.318.661

20,11

104,64

107,72

102,92

UKUPNO

595.803.108

100

633.943.703

100

683.288.345

100

712.831.565

100

106,40

107,78

104,32

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

Premija životnog i neživotnog osiguranja u FBiH u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 3

 

2015.

Udio

(%)

2016.

Udio

(%)

2017.

Udio

(%)

2018.

Udio

(%)

Indeks rasta premije

16/15

17/16

18/17

Neživot

319.241.649

75,21

338.150.615

75,73

359.353.209

75,59

376.288.422

75,58

105,92

106,27

104,71

Život

105.237.950

24,79

108.399.603

24,27

116.047.159

24,41

121.553.755

24,42

103,00

107,05

104,75

UKUPNO

424.479.599

100

446.550.218

100

475.400.367

100

497.842.176

100

105,20

106,46

104,72

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

Premija životnog i neživotnog osiguranja u RS-u u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 4

 

2015.

Udio

(%)

2016.

Udio

(%)

2017.

Udio

(%)

2018.

Udio

(%)

Indeks rasta premije

16/15

17/16

18/17

Neživot

153.028.033

89,32

166.527.671

88,87

184.685.692

88,84

193.224.482

89,88

108,82

110,90

104,62

Život

18.295.476

10,68

20.865.814

11,13

23.202.285

11,16

21.764.906

10,12

114,05

111,20

93,81

UKUPNO

171.323.509

100

187.393.485

100

207.887.978

100

214.989.388

100

109,38

110,94

103,42

 Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a

Prijavljene i riješene štete

Prijavljene i riješene štete u društvima za osiguranje u 2017. i 2018. godini

Tabela 5

 

2017.

2018.

Prijavljene štete

Riješene štete

Procenat riješenih šteta

Prijavljene štete

Riješene štete

Procenat riješenih šteta

Broj

Broj

Vrijednost

Broj

Broj

Vrijednost

BiH

152.133

131.077

267.066.162

86,16

164.404

142.684

279.127.091

86,79

FBiH

124.548

106.027

203.158.804

85,13

133.134

114.171

206.441.910

85,76

RS

27.585

25.050

63.907.358

90,81

31.270

28.513

72.685.181

91,18

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

Dobit


Zbirno iskazana dobit društava za osiguranje i reosiguranje u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 6

 

2015.

Udio

(%)

2016.

Udio

(%)

2017.

Udio

(%)

2018.

Udio

(%)

Indeks rasta dobiti

16/15

17/16

18/17

BiH

39.368.090

100

35.588.066

100

65.868.872

100

57.885.826

100

90,40

185,09

87,88

FBiH

20.974.991

53,28

22.362.766

62,84

35.067.077

53,24

25.264.292

43,65

106,62

156,81

72,05

RS

18.393.099

46,72

13.225.300

37,16

30.801.795

46,76

32.621.534

56,35

71,90

232,90

105,91

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS-a

II Pokazatelji poslovanja društava sa sjedištem u FBiH i RS-u Premija po društvima


Premija po društvima sa sjedištem u FBiH u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 7

Skraćeni naziv društva za osiguranje

2015.

2016.

2017.

2018.

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Adriatic*

46.981.227

11,07

48.622.582

10,89

49.947.064

10,51

65.839.179

13,22

Uniqa

53.195.655

12,53

58.431.980

13,09

57.942.754

12,19

61.777.694

12,41

Euroherc

53.375.714

12,57

53.870.540

12,06

56.324.942

11,85

59.749.321

12,00

Sarajevo

60.322.234

14,21

54.850.824

12,28

55.744.583

11,73

59.426.756

11,94

Grawe

30.141.703

7,10

32.407.150

7,26

42.839.658

9,01

52.133.841

10,47

Croatia

43.253.323

10,19

46.340.236

10,38

47.983.283

10,09

49.022.337

9,85

Triglav

35.856.122

8,45

39.907.495

8,94

42.506.846

8,94

44.032.354

8,84

Central

0

0,00

6.124.493

1,37

26.604.549

5,60

38.359.897

7,71

Vienna**

29.662.866

6,99

28.129.737

6,30

30.403.143

6,40

30.256.607

6,08

ASA

16.716.918

3,94

19.567.035

4,38

22.277.936

4,69

26.907.083

5,40

Camelija

12.467.896

2,94

13.297.680

2,98

10.693.142

2,25

10.029.115

2,01

VGT***

23.264.166

5,48

25.543.804

5,72

13.734.538

2,89

307.993

0,06

Zovko

19.241.775

4,53

19.456.664

4,36

18.397.930

3,87

0

0,00

UKUPNO

424.479.599

100

446.550.218

100

475.400.367

100

497.842.176

100

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

*Bosna-Sunce osiguranje d.d. je od 01.01.2018. godine nakon akvizicije Zovko osiguranja d.d. počelo poslovati pod novim imenom Adriatic osiguranje d.d.

**Merkur BH osiguranje d.d. od 26.10.2018. godine posluje pod novim nazivom Vienna osiguranje d.d.

***VGT osiguranje d.d. je 04.05.2018. godine pripojeno Grawe osiguranju d.d.

Premija po društvima sa sjedištem u RS-u u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 8

Skraćeni naziv

društva za

osiguranje

2015.

2016.

2017.

2018.

Premija

Udio (%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio (%)

Wiener

31.658.339

18,48

31.482.944

16,80

35.190.825

16,93

30.639.858

14,25

Drina

23.296.826

13,60

24.413.426

13,03

24.225.262

11,65

23.758.289

11,05

Dunav

18.749.908

10,94

21.411.514

11,43

23.013.755

11,07

23.658.730

11,00

Atos

9.501.718

5,55

13.396.154

7,15

19.227.270

9,25

21.750.916

10,12

Aura

8.959.663

5,23

12.134.006

6,48

14.492.718

6,97

18.427.466

8,57

Grawe

15.262.426

8,91

15.987.054

8,53

16.660.268

8,01

17.493.068

8,14

Nešković

15.445.117

9,02

16.262.333

8,68

17.152.600

8,25

16.354.978

7,61

Brčko-gas

15.162.815

8,85

15.265.874

8,15

16.317.864

7,85

15.980.279

7,43

Triglav

9.829.668

5,74

9.833.350

5,25

10.451.752

5,03

10.836.760

5,04

Mikrofin

7.727.164

4,51

8.665.103

4,62

9.103.123

4,38

10.605.891

4,93

Garant

5.759.151

3,36

7.490.302

4,00

8.248.338

3,97

9.339.660

4,34

Euros

0

0,00

5.805.365

3,10

7.815.227

3,76

8.882.163

4,13

SAS – Super P

0

0,00

1.086.548

0,58

3.034.941

1,46

3.764.886

1,75

Krajina

9.970.714

5,82

4.159.511

2,22

2.954.034

1,42

2.653.756

1,23

Premium*

0

0,00

0

0,00

0

0,00

842.688

0,39

UKUPNO

171.323.509

100

187.393.485

100

207.887.978

100

214.989.388

100

 Premium osiguranje a.d. je novo društvo za osiguranje koje je počelo poslovati 17.08.2018. godine.

Premija životnog osiguranja


Premija životnog osiguranja u FBiH u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 9

Skraćeni naziv

društva za

osiguranje

2015.

2016.

2017.

2018.

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Uniqa

30.077.887

28,58

32.325.969

29,82

32.040.815

27,61

36.208.916

29,79

Vienna*

28.944.280

27,50

27.324.049

25,21

29.597.292

25,50

29.683.273

24,42

Grawe

22.196.826

21,09

23.579.921

21,75

25.782.912

22,22

26.720.518

21,98

Triglav

7.933.756

7,54

9.896.226

9,13

11.623.720

10,02

12.724.226

10,47

Croatia

7.450.955

7,08

7.416.045

6,84

7.951.560

6,85

7.551.380

6,21

Adriatic**

4.900.235

4,66

4.512.149

4,16

5.525.917

4,76

4.931.765

4,06

Sarajevo

3.734.010

3,55

3.345.244

3,09

3.524.943

3,04

3.733.678

3,07

UKUPNO

105.237.950

100

108.399.603

100

116.047.159

100

121.553.755

100

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

*Merkur BH osiguranje d.d. od 26.10.2018. godine posluje pod novim nazivom Vienna osiguranje d.d.

**Bosna-Sunce osiguranje d.d. je od 01.01.2018. godine nakon akvizicije Zovko osiguranja d.d. počelo poslovati pod novim imenom Adriatic osiguranje d.d.

Premija životnog osiguranja u RS-u u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini (u KM)

Tabela 10

Skraćeni naziv

društva za

osiguranje

2015.

2016.

2017.

2018.

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Premija

Udio

(%)

Grawe

15.238.494

83,29

15.970.100

76,54

16.645.373

71,74

17.476.605

80,30

Wiener

2.320.358

12,68

4.180.965

20,04

5.844.867

25,19

3.576.695

16,43

Dunav

736.624

4,03

714.749

3,43

712.044

3,07

711.606

3,27

UKUPNO

18.295.476

100

20.865.814

100

23.202.285

100

21.764.906

100

 Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS

Prijavljene i riješene štete


Prijavljene i riješene štete po vrstama osiguranja u FBiH u 2017. i 2018. godini

Tabela 11

Grupe/vrste

osiguranja

2017.

2018.

 

Broj prijavljenih šteta

Broj riješenih šteta

Iznos

Broj prijavljenih šteta

Broj riješenih šteta

Iznos

Indeks

01 Osiguranje od nezgode

18.212

15.840

16.373.834

18.422

16.089

16.949.612

101,15

101,57

103,52

02 Zdravstveno osiguranje

15.200

15.077

2.823.166

18.561

18.422

3.273.644

122,11

122,19

115,96

03 Osiguranje cestovnih vozila

25.658

21.757

35.718.925

27.262

23.287

39.033.379

106,25

107,03

109,28

04 Osiguranje tračnih vozila

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

05 Osiguranje zračnih letjelica

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

06 Osiguranje plovila

1

0

200

2

0

4.227

200,00

0,00

2.113,30

07 Osiguranje robe u prevozu

138

121

1.110.246

134

118

296.696

97,10

97,52

26,72

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda

2.702

2.418

15.710.378

3.456

2.986

5.021.294

127,91

123,49

31,96

09 Ostala osiguranja imovine

3.815

3.161

5.061.221

4.235

3.584

5.592.545

111,01

113,38

110,05

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

44.925

35.092

74.829.980

45.794

35.909

81.150.163

101,93

102,33

108,45

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

13 Ostala osiguranja od odgovornosti

776

582

1.121.641

798

583

1.273.387

102,84

100,17

113,53

14 Osiguranje kredita

732

553

1.845.387

963

750

1.455.586

131,56

135,62

78,88

15 Osiguranje jemstva

54

47

173.053

87

71

105.174

161,11

151,06

60,78

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka

172

161

89.514

319

309

142.884

185,47

191,93

159,62

17 Osiguranje troškova pravne zaštite

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

18 Osiguranje pomoći

159

144

81.167

342

299

143.670

215,09

207,64

177,00

Ukupno (neživotna osiguranja – grupe osiguranja)

112.544

94.953

154.938.711

120.375

102.407

154.442.261

106,96

107,85

99,68

19 Životna osiguranja

8.707

8.380

45.901.065

9.613

9.164

49.759.070

110,41

109,36

108,41

Rente

67

26

205.695

72

31

240.642

107,46

119,23

116,99

Dodatna osiguranja uz osiguranje života

3.230

2.668

2.113.332

3.074

2.569

1.999.937

95,17

96,29

94,63

Druge vrste životnih osiguranja

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Ukupno (životna osiguranja – grupe osiguranja)

12.004

11.074

48.220.093

12.759

11.764

51.999.649

106,29

106,23

107,84

Sveukupno (grupe

osiguranja 1-19)

124.548

106.027

203.158.804

133.134

114.171

206.441.910

106,89

107,68

101,62

 Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranje FBiH

Prijavljene i riješene štete po vrstama osiguranja u RS-u u 2017. i 2018. godini

Tabela 12

Grupe/vrste

osiguranja

2017.

2018.

 

 

Broj prijavljenih šteta

Broj riješenih šteta

Iznos

Broj prijavljenih šteta

Broj riješenih šteta

Iznos

Indeks

 

01 Osiguranje od nezgode

5.947

5.147

4.543.996

7.032

6.121

5.504.625

118,24

118,92

121,14

02 Zdravstveno osiguranje

1.058

931

604.916

1.316

1.140

927.625

124,39

122,45

153,35

03 Osiguranje cestovnih vozila

4.105

3.969

8.955.721

4.851

4.557

9.577.164

118,17

114,81

106,94

04 Osiguranje tračnih vozila

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

05 Osiguranje zračnih letjelica

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

06 Osiguranje plovila

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

07 Osiguranje robe u prevozu

23

13

15.509

19

14

73.182

82,61

107,69

471,88

08 Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda

482

313

1.613.501

423

359

1.686.752

87,76

114,70

104,54

09 Ostala osiguranja imovine

830

706

3.921.582

907

761

2.394.313

109,28

107,79

61,05

10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

13.126

12.249

36.196.282

14.636

13.622

44.665.525

111,50

111,21

123,40

11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

13 Ostala osiguranja od odgovornosti

125

67

251.921

173

95

229.282

138,40

141,79

91,01

14 Osiguranje kredita

1

1

1.451

5

3

7.936

500,00

300,00

546,91

15 Osiguranje jemstva

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

16 Osiguranje raznih finansijskih gubitaka

49

47

35.559

69

67

52.163

140,82

142,55

146,69

17 Osiguranje troškova pravne zaštite

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

18 Osiguranje pomoći

9

9

3.529

22

17

4.280

244,44

188,89

121,27

Ukupno (neživotna osiguranja – grupe osiguranja)

25.757

23.452

56.143.967

29.454

26.756

65.122.847

114,35

114,09

115,99

19 Životna osiguranja

1.321

1.211

7.026.008

1.232

1.289

6.523.875

93,26

106,44

92,85

Rente

1

0

221

0

0

2.648

0,00

0,00

1.200,00

Dodatna osiguranja uz osiguranje života

506

387

737.163

584

468

1.035.811

115,42

120,93

140,51

Druge vrste životnih osiguranja

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Ukupno (životna osiguranja – grupe osiguranja)

1.828

1.598

7.763.391

1.816

1.757

7.562.334

99,34

109,95

97,41

Sveukupno (grupe osiguranja 1-19)

27.585

25.050

63.907.358

31.270

28.513

72.685.181

113,36

113,82

113,74

 Izvor podataka: Agencija za osiguranje RS-a

Napomena:


Detaljnija statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini se može vidjeti u publikaciji pod nazivom "Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini", koja je dostupna i na službenoj web stranici Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini (www.azobih.gov.ba).

Broj 03-43-263-1/19
30. augusta 2019. godine


Direktorica
Emina Jahić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!