Međunarodni ugovori, broj 9/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. juna 2021. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 1. jula 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU VOJNO - FINANSIJSKOG SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I PROVEDBENOG PROTOKOLA O FINANSIJSKOJ POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Vojno-finansijskog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola o fmansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, potpisanog 3. marta 2021. godine u Ankari.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1198/21
1. jula 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamenta skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta skupštine BiH
Bakir Izetbogivić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!