Službeni glasnik BiH, broj 68/19

Na osnovu člana 35. stav (4) Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK


O FITOSANITARNOM CERTIFIKATU I FITOSANITARNOM CERTIFIKATU ZA REEKSPORT


Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se forma i sadržaj fitosanitarnog certifikata za izvoz i fitosanitarnog certifikata za reeksport (u daljem tekstu: certifikati), uslovi za izdavanje certifikata, deponovanje potpisa fitosanitarnih inspektora, kao i štampanje i distribucija certifikata.

Član 2.
(Forma i sadržaj certifikata)

(1) Certifikati iz člana 1. ovog Pravilnika, sadrže podatke i izdaju se u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere broj 12 (ISPM 12), "Smjernice za fitosanitarne certifikate".

(2) Fitosanitarni certifikat, za pošiljke bilja koje se izvoze, je zelene boje i štampa se na obrascu čija su forma i sadržaj dati u Prilogu I ovog Pravilnika.

(3) Fitosanitarni сertifikat za reeksport, za pošiljke bilja koje se ponovo izvoze, je smeđe boje i štampa se na obrascu čija su forma i sadržaj dati u Prilogu II ovog Pravilnika.

(4) Obrasci iz st. (2) i (3) ovog člana štampaju se na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku, a na poleđini obrazaca tekst je odštampan na francuskom, njemačkom, španskom i ruskom jeziku.

(5) Obrasci iz st. (2) i (3) ovog člana štampaju se i popunjavaju u kompletima od po dva primjerka. Prvi primjerak je original, a drugi primjerak je kopija originala. Original se daje izvozniku, kopiju zadržava fitosanitarni inspektor.

Član 3.
(Uslovi za izdavanje certifikata )

Uslovi za izdavanje certifikata su propisani Zakonom o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03), Pravilnikom o mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11) i Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere broj 12 (ISPM 12) "Smjernice za fitosanitarne certifikate".

Član 4.
(Deponovanje potpisa)

(1) Spisak fitosanitarnih inspektora, sa deponovanim potpisima i otiscima pečata inspektora koji mogu izdavati certifikate, obavezno se čuva u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja (u daljem tekstu: Uprava).

(2) Inspektorati entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležni inspektorati) u što kraćem roku dostavljaju Upravi spisak, potpise i otiske pečata fitosanitarnih inspektora koji mogu izdavati certifikate, kao i sve promjene vezane za davanje ili ukidanje ovlaštenja.

Član 5.
(Štampanje, distribucija i čuvanje)

(1) Certifikate štampa Uprava i distribuira nadležnim inspektoratima. Nadležni inspektorati vode evidenciju o izdatim certifikatima i na zahtjev Uprave, u što kraćem roku, dostavljaju pregled stanja zaliha.

(2) Nadležni inspektorati dostavljaju Upravi zahtjev za štampanje certifikata najkasnije do 01. jula tekuće godine. U zahtjevu se navode procijenjene potrebne količine za narednu godinu.

(3) Nakon dobijanja pismenog zahtjeva iz stava (2) ovog člana, Uprava će nabaviti tražene količine certifikata i dostaviti iste nadležnim inspektoratima.

(4) Ukoliko neki od nadležnih inspektorata u toku godine bude imao vanrednu potrebu za dodatnim certifikatima, podnijeće pismeni zahtjev Upravi. Na zahtjev Uprave, nadležni inspektorati koji imaju na zalihama certifikate, će u što kraćem roku kod Uprave razdužiti usaglašen broj raspoloživih certifikata. Razduživanje i zaduživanje certifikata se obavlja isključivo putem nadležnog odjeljenja Uprave uz poštovanje propisane procedure.

(5) Ukoliko se vanredna potreba za certifikatima ne bude mogla zadovoljiti na način propisan stavom (4) ovog člana, Uprava će pokrenuti proceduru nabavke novih količina certifikata.

(6) Nadležni inspektorati obezbjeđuju da se certifikati izdaju na propisan način i čuvaju tako da nisu dostupni trećim osobama. Nadležni inspektorati donose interni propis kojim će detaljno propisati čuvanje certifikata, pečata i druga pitanja vezano za izdavanje certifikata.

Član 6.
(Jedinstvena baza podataka)

(1) Nadležni inspektorati će na dnevnoj bazi obezbijediti dostavljanje skeniranih kopija svih izdatih certifikata Upravi na email: fitocertifikati@uzzb.gov.ba

(2) Upravi se dostavljaju skenirani originali izdatih certifikata (popunjeni, potpisani, faksimilom i pečatom ovjereni originalni primjerci certifikata). Na isti način se dostavljaju i svi poništeni certifikati.

(3) Skenirani certifikati moraju biti jasni i čitljivi, kako bi se iz istih mogao nedvosmileno utvrditi svaki podatak koji sadrže. Ukoliko dostavljena kopija originala certifikata nije čitljiva nadležni inspektorati će na zahtjev Uprave, dostaviti skeniran primjerak kopije originalnog certifikata koja se nalazi u spisu fitosanitarnog inspektora.

(4) Jedinstvenu bazu podataka o izdatim certifikatima na nivou Bosne i Hercegovine uspostavlja i vodi Uprava, a uvid i pregled podataka u bazi će biti omogućen nadležnim inspektoratima.

Član 7.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o formi i sadržaju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog certifikata za reeksport ("Službeni glasnik BiH", br. 12/13, 68/16 i 6/17).

Član 8.
(Navođenje pravnih akata EU)

Ovim Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. maja 2000. o mjerama zaštite protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice i Direktive Vijeća 2002/89/EZ od 28. novembra 2002. o izmjeni Direktive 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-02-2-449-14/19
12. septembra 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Dr. Goran Perković, s. r.