Službeni glasnik BiH, broj 68/19

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa članovima 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi namjere koncentracije privrednih subjekata Vitinka a.d. Zvornik, Drinska dva 30, 75413 Kozluk i Vitaminka a.d. Banja Luka, Braće Pišteljića broj 22, 78000 Banja Luka, podnesenoj putem opunomoćenika advokata Stevana Dimitrijevića, Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka, zaprimljenoj dana 29.04.2019. godine pod brojem UP-01-26-1-010-1/19, Konkurencijsko vijeće, na 55. (pedesetpetoj) sjednici održanoj dana 11.07.2019. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića u Bosni i Hercegovini koja će nastati sticanjem kontrole putem povezanih privrednih subjekata Vitinka a.d. Zvornik i Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, nad privrednim subjektom Vitaminka a.d. Banja Luka kupovinom (..)* 1 dionica vlasničkog kapitala u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 29.04.2019. godine pod brojem UP-01-26-1-010-1/19, zaprimilo zajedničku Prijavu namjere koncentracije od strane privrednih subjekata Vitinka a.d. Zvornik, Drinska dva 30, 75413 Kozluk i Vitaminka a.d. Banja Luka, Braće Pišteljića broj 22, 78000 Banja Luka (dalje u tekstu: Podnosioci prijave), podnesenu putem opunomoćenika advokata Stevana Dimitrijevića, Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka, kojom privredni subjekt Vitinka a.d. Zvornik, Drinska dva 30, 75413 Kozluk (dalje u tekstu: Vitinka) putem povezanog društva Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, Ulica V Kozarske brigade broj 18, 78000 Banja Luka (dalje u tekstu: Sinovi i oci) u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (dalje u tekstu: Zakon), ima namjeru steći (..)* udio u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Vitaminka a.d. Banja Luka, Braće Pišteljića broj 22, 78000 Banja Luka (dalje u tekstu: Vitaminka).

Podnosilac prijave je predmetnu prijavu dopunio podneskom broj UP-01-26-1-010-3/19 od dana 15.05.2019. godine, podneskom broj UP-01-26-1-010-4/19 od dana 20.05.2019. godine i podneskom broj UP-01-26-1-010-6/19 od dana 06.06.2019. godine.

Po prijemu dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo Prijavu kompletnom i izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon), dana 11.07.2019. godine, pod brojem UP-01-26-1-010-11/19.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu s članom 16. stav (4) Zakona, izdalo Obavještenje o dostavljenoj Prijavi broj UP-01-26-1-010-7/19 od dana 24.06.2019. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 27.06.2019. godine, i pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji. Na predmetno Obavještenje nisu dostavljeni komentari zainteresiranih strana.

Podnosioci prijave su u skladu s članom 30. stav (2) Zakona u istoj naveli da Prijavu nisu podnijeli niti imaju namjeru podnositi ovlaštenim tijelima za ocjenu koncentracije izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Uvidom u podnesenu Prijavu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je ista podnesena u smislu člana 16. stav (2) Zakona (pravni osnov: Pismo namjere).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je slijedeće:

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekt Vitinka a.d. Zvornik, Drinska dva 30, 75413 Kozluk, privredni subjekt Vitaminka a.d. Banja Luka, Braće Pišteljića broj 22, 78000 Banja Luka i privredni subjekt Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, Ulica V Kozarske brigade broj 18, 78000 Banja Luka.

1.1. Privredni subjekt Vitinka a.d. Zvornik


Privredni subjekt Vitinka a.d. Zvornik, Drinska dva 30, 75413 Kozluk, upisan je u registru poslovnih subjekata Okružnog privrednog suda u Bijeljini pod brojem (..)* 2 sa ugovorenim i uplaćenim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)* KM u (..)*% vlasništvu fizičkog lica (..)* i u (..)*% vlasništva privrednog subjekta Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, Ulica V Kozarske brigade broj 18, 78000 Banja Luka.

Prema podacima iz Prijave u širem smislu kao učesnika predmetne koncentracije Podnosioci prijave označavaju fizičko lice (..)* koji kontroliše slijedeća pravna lica:

- Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka, (..)*% udjela u osnivačkom kapitalu;

- Geoinžinjering d.o.o. Banja Luka, (..)*% udjela u osnivačkom kapitalu;

- Spletena lipa d.o.o., (..)*% udjela u osnivačkom kapitalu;

- Krajinapremjer d.o.o. Banja Luka, u završnoj fazi likvidacije, (..)*% udjela u osnivačkom kapitalu i

- Vivia office&home d.o.o. Banja Luka, (..)*% udjela u osnivačkom kapitalu.

Privredni subjekt Vitinka a.d. Zvornik je osnivač privrednog subjekta Vitinka ekploatacija d.o.o. Kozluk, Ulica Drinska dva broj 30, Kozluk sa (..)*% udjela u osnivačkom kapitalu i privrednog subjekta Eko RS d.o.o. Banja Luka, Ulica V Kozarske brigade broj 18, 78000 Banja Luka.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta Vitinka je proizvodnja i prodaja negaziranih i gaziranih voda i osvježavajućih bezalkoholnih pića.

1.2 Privredni subjekt Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka upisan je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem (..)* sa ugovorenim i uplaćenim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)* KM u (..)*% vlasništvu fizičkog lica (..)*.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka je proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i drugih flaširanih voda.

1.3. Privredni subjekt Vitaminka a.d. Banja Luka


Privredni subjekt Vitaminka a.d. Banja Luka, Braće Pišteljića broj 22, 78000 Banja Luka upisan je u Sudski registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci pod brojem (..)* 3 u vlasništvu akcionara prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka od 14.05.2011. godine.

U širem smislu kao učesnika koncentracije Podnosioci prijave označavaju fizičko lice (..)* koji kontroliše slijedeća pravna lica:

- Vitaminka a.d. Banja Luka, (..)*% dionica;

- Kreis BH d.o.o. Sarajevo, (..)*% udjela u vlasništvu;

- Interinvest-Kreis d.o.o. Banja Luka, (..)*% udjela u vlasništvu i

- Alfa Invest d.o.o. Banja Luka, (..)*% udjela u vlasništvu.

Osnovna djelatnost privrednog subjekta Vitaminka je proizvodnja i prodaja marmelada, džemova, pekmeza, pasterizovanog voća, voćnih nektara,voćnih sokova i voćnih sirupa.

2. Pravni osnov i pravni oblik koncentracije


Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosioci prijave su dostavili Pismo o namjerama potpisano dana 18.04.2019. godine između fizičkih lica (..)*, koji neposredno kontroliše (kroz društvo Sinovi i oci d.o.o. Banja Luka) privredni subjekt Vitinka a.d. Zvornik i (..)* kao većinskog vlasnika ((..)*% udjela) privrednog subjekta Vitaminka a.d. Banja Luka.

Potpisnici navedenog Pisma o namjerama u vezi sa sticanjem kontrole nad privrednim subjektima Vitinka a.d. Zvornik i Vitaminka a.d. Banja Luka "saglasno konstatuju da postoji obostrana zainteresovanost Strana potpisnica za sticanje zajedničke kontrole nad privrednim subjektima Vitinka a.d. Zvornik i Vitaminka a.d. Banja Luka, uključujući mogućnost formiranja društva sa posebnom namjenom. Strane potpisnice dodatno ne isključuju i mogućnost sticanja potpune kontrole nad navedenim privrednim subjektima isključivo od strane Učesnika 1" ((..)*).

U Pismu o namjerama dalje se navodi da u skladu sa procesom pregovaranja, dogovorenom cijenom i ostalim uslovima sticanja kontrole, po uspješnom završetku pregovora, Strane potpisnice Pisma o namjerama će zaključiti poseban ugovor koji će predstavljati pravni osnov za sticanje kontrole Strana potpisnica.

Podneskom broj UP-01-26-1-010-6/19 od dana 06.06.2019. godine, Konkurencijskom vijeću su dostavljeni podaci o konačnoj strukturi namjeravane transakcije u skladu sa dogovorom između učesnika koncentracije gdje će po pribavljanju saglasnosti Konkurencijskog vijeća, Učesnik u širem smislu, Učesnik 1, fizičko lice (..)* steći (..)*% dionica privrednog subjekta Vitaminka a.d. Banja Luka od Učesnika 2 u širem smislu, fizičkog lica (..)*.

U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1. Zakona o konkurenciji, pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije/transakcije


Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta.

Konkurencijsko vijeće, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, može koristiti sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti Evropske Komisije o izračunu ukupnog prihoda u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) broj 4064/89 o kontroli koncentracije privrednih subjekta.

4. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekta, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni ostvareni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika predmetne koncentracije na dan 31.12.2018. godine iznosili su:

Tabela 1.

Ukupni prihod (KM)

Vitinka a.d. Zvornik

Vitaminka a.d. Banja Luka

Bosna i Hercegovina

(..)*$$$(..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu$$$

(..)**

Svijet

(..)*

(..)*

 Izvor: podaci iz Prijave

*- uključujući i prihode povezanih privrednih subjekata: Sinovi i oci d.o.o., Vitinka eksploatacija, Geoinženjering, Krajinapremjer i Vivia office&home;

**- Uključujući i prihod povezanog privrednog subjekta Kreis BH d.o.o.

Prema podacima navedenim u Prijavi (Tabela 1.), privredni subjekti, učesnici koncentracije, ispunjavaju uslov obaveze prijave koncentracije u pogledu ostvarenog zajedničkog ukupnog godišnjeg prihoda u smislu člana 14. stav (1) Zakona, te su bili obavezni prijaviti koncentraciju.

5. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Relevantno tržište utvrđeno je kao tržište proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića.

Relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatrat će se tržište proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića u Bosni i Hercegovini.

5.1. Analiza relevantnog tržišta koncentracije


Obzirom na utvrđeno relevantno tržište namjeravane koncentracije kao tržište proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića u Bosni i Hercegovini, Konkurencijsko vijeće je analiziralo dostavljene podatke Podnosioca prijave o tržišnim udjelima učesnika koncentracije i njegovih konkurenata na istom i iskazani su u slijedećim tabelama:

Sirupi:


Tabela 2.

R. br.

Naziv privrednog subjekta

Tržišno učešće/Obim (procenat)

Tržišno učešće/Vrijednost

1.

Bony sokovi d.o.o. (proizvod Bony)

(..)*$$$(..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu$$$ %

(..)* litara

2.

FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. (proizvod Fructal)

(..)* %

(..)* litara

3.

Mališić export-import doo (proizvod Malpi)

(..)* %

(..)* litara

4.

MARASKA d.d. (proizvod Maraska)

(..)* %

(..)* litara

5.

"SPEKTAR DRINK" d.o.o. Bijeljina

(..)* %

(..)* litara

6.

Vitinka AD Zvornik

(..)* %

(..)* litara

7.

Vitaminka AD Banja Luka

(..)* %

(..)* litara

8.

OSTALI

(..)* %

(..)* litara

9.

Ukupno 6+7

(..)* %

(..)* litara

 Izvor: podaci iz Prijave

Still drinks (voćni sokovi sa manje od 25% voćnog udijela):


Tabela 3.

R. br.

Naziv privrednog subjekta

Tržišno učešće/Obim (procenat)

Tržišno učešće/Vrijednost

1.

FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. (proizvod Fruc)

(..)* %

(..)* litara

2.

Boreas d.o.o. (proizvod Juicy Fruits)

(..)* %

(..)* litara

3.

RAUCH Serbia d.o.o. (proizvod Bravo)

(..)* %

(..)* litara

4.

FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. (proizvod Dvojni C)

(..)* %

(..)* litara

5.

Vitinka AD Zvornik

(..)* %

(..)* litara

6.

Coca-Cola HBC B-H Sarajevo (proizvod Cappy)

(..)* %

(..)* litara

7.

Vitaminka AD Banja Luka

(..)*%

(..)* litara

8.

OSTALI

(..)* %

(..)* litara

9.

Ukupno 5+7

(..)*%

(..)* litara

 Izvor: podaci iz Prijave

Na osnovu podataka prikazanih u tabelama 2. i 3. Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da u 2018. godini tržišni udio privrednih subjekata učesnika koncentracije ne prelazi procenat 40%, i provođenjem predmetne koncentracije neće doći do strukturalnih promjena na relevantnom tržištu.

6. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće, analizom podataka u smislu člana 17. Zakona (posebno strukture relevantnog tržišta, tržišnih udjela učesnika koncentracije i konkurenata - Tabele 2. i 3.), je utvrdilo da zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu proizvodnje i prodaje osvježavajućih bezalkoholnih negaziranih pića u Bosni i Hercegovini je znatno ispod tržišnog udjela od 40,0%, u smislu člana 9. Zakona, koji pretpostavlja da privredni subjekt može imati dominantni položaj na relevantnom tržištu.

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se radi o horizontalnoj koncentraciji kojom se ne stvara dominantni položaj privrednog subjekta Vitinka a.d. Zvornik, te da provođenje iste ne može uticati na sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije na relevantnom tržištu.

Pri donošenju odluke Konkurencijsko vijeće je imalo u vidu prednosti za potrošače koje namjeravana koncentracija ima a koja će se ogledati kroz:

- Efekte na cijene: zbog velikog učešća transportnih troškova u cijeni koštanja gotovih proizvoda, očekuje se znatno smanjenje uslovljeno racionalizacijom transportnih aktivnosti.

- Efekte na kvalitet: razmjena ljudskih resursa koja će u konačnici još više podići i garantovati vrhunske proizvode kod oba učesnika.

- Uvođenje inovacija: svako znanje, posebno u deficitarnim oblastima osvajanja novih tehnologija, značit će i povećanje konkurentske sposobnosti učesnika.

- Povećanje i proširivanje mogućnosti izbora: različite ciljne grupe će moći, svaka u skladu sa mogućnostima birati između većeg broja konačnih proizvoda.

Prema navedenom Konkurencijsko vijeće je ocijenilo dopuštenom predmetnu koncentraciju, u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona.

7. Administrativna taksa


Podnosioci Prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 107. tačka d) pod 1. Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) su dužni platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj UP-01-26-1-010-13-/19
11. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Mr. Arijana Regoda-Dražić, s. r.

1 (..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

2 (..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

3 (..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!