Službeni glasnik BiH, broj 68/19

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), te člana 58. stav (4) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), rješavajući po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Mozzart d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske br. 17, 78000 Banja Luka, zaprimljenom dana dana 06.06.2019. godine, pod brojem UP-01-26-2-014-1/19, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 59. (pedesetdevetoj) sjednici održanoj dana 26.09.2019. godine, donijelo je:


ZAKLJUČAK
1) Odbacuje se Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Mozzart d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske br. 17, 78000 Banja Luka, podnesen protiv privrednog subjekta Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka i Republike Srpske, Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja propisane članom 10. Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.

2) Ovaj Zaključak će biti objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) zaprimilo je dana 06.06.2019. godine, pod brojem UP-01-26-2-014-1/19, Zahtjev privrednog subjekta Mozzart d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske br. 17, 78000 Banja Luka, zastupanog po punomoćniku dr Predragu Barošu, advokatu iz Banja Luke, Nikole Pašića br. 16, 78000 Banja Luka, kojim se traži pokretanje postupka protiv privrednog subjekta Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vuka Karadžića br. 2, 78000 Banja Luka i Republike Srpske, Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu: Zahtjev), radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja propisane članom 10. Zakona o konkurenciji.

Uvidom u podneseni Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da isti nije kompletan, u smislu člana 28. Zakona o konkurenciji, te je u skladu sa članom 31. stav (1) istog zakona, aktom broj UP-01-26-2-014-2/19 od dana 11.06.2016. godine i aktom broj UP-01-26-2-014-8/19 od 16.07.2019. godine, zatražilo dopunu istog.

Privredni subjekt Mozzart d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Mozzart ili Podnosilac zahtjeva) je traženu dopunu dostavio podneskom zaprimljenim dana 11.07.2019. godine pod brojem UP-01-26-2-014-7/19 i podneskom zaprimljenim dana 31.07.2019. godine pod brojem UP-01-26-2-014-11/19.

Pored navedenih podnesaka kojima je dostavljena dopuna Zahtjeva, privredni subjekt Mozzart dostavio je i podnesak zaprimljen dana 19.08.2019. godine pod brojem UP-01-26-2-014-12/19, kojim se isti izjašnjava da smatra da je dostavio svu potrebnu dokumentaciju.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je dana 12.09.2019. godine pod brojem UP-01-26-2-014-13/19, Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona o konkurenciji.

U Zahtjevu se u bitnom navodi slijedeće:

- Da je privredni subjekt Mozzart prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banja Luci, broj 057-0-Reg-Z-19-001512 od 16.04.2019. godine, upisan u registar suda pod matičnim brojem 1-17434-00, sa pretežnom i registrovanom djelatnosti kockanja i klađenja;

- Da su prava privrednog subjekta Mozzart, kao priređivača igara na sreću u najužem smislu povrijeđena uspostavljanjem monopola na elektronskim igrama na sreću od strane Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Lutrija);

- Da je privredni subjekt Lutrija javno preduzeće u većinskom vlasništvu Republike Srpske, koja je posredno vlasnik 94% dionica u osnovnom kapitalu;

- Da se u skladu sa članom 2. Zakona o konkurenciji isti primjenjuje i na organe državne uprave i lokalne samouprave, kada posredno ili neposredno učestvuju ili utiču na tržište, kao i na privredne subjekte koji imaju kontrolu nad drugim privrednim subjektom;

- Da Republika Srpska kao većinski vlasnik ima kontrolu nad privrednim subjektom Lutrija, a da je donošenjem Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 22/19), uspostavljen monopol privrednog subjekta Lutrija, odnosno isključivo pravo za obavljanje djelatnosti elektronskih igara na sreću, čime je spriječena i ograničena konkurencija, pa između ostalih i Podnosilac zahtjeva ne obavlja navedenu djelatnost;

- Da je odredbama člana 7. stav 1. Zakona o igrama na sreću propisano da je priređivanje igara na sreću djelatnost od javnog interesa i da je isključivo pravo Republike Srpske, a članom 25. stav 1. istog zakona da Lutrija ima pravo priređivanja svih igara na sreću, a ima isključivo pravo priređivanja lutrijskih igara na sreću i elektronskih igara na sreću, osim klasične tombole;

- Da je Republika Srpska navedenim odredbama uspostavila monopol Republike Srpske na elektronske igre na sreću, a što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o konkurenciji, s obzirom da se radi o djelatnosti za koju prema ranijim propisima nije bilo ograničenja u pogledu lica koja mogu biti priređivači igara na sreću, čime je izvršen direktan uticaj na poslovanje Podnosioca zahtjeva;

- Da suprotno odredbama Zakona o konkurenciji i odredbama Ustava Republike Srpske, da se slobodno preduzetništvo može zakonom ograničiti radi zaštite interesa Republike Srpske, čovjekove sredine, zdravlja i sigurnosti ljudi, Republika Srpska oduzima pravo dosadašnjim priređivačima da obavljaju ovu djelatnost;

- Da je Podnosilac zahtjeva pravno lice čiji su osnivači strani državljani koji su investirali značajne iznose s obzirom da je u trenutku finansiranja slobodno tržište funkcionisalo i za naznačene djelatnosti, zbog čega je izmjenjeno zakonodavstvo išlo na štetu stranog ulagača;

- Da je odredbom člana 41. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Bosne i Hercegovine sa druge strane, propisano da će Bosne i Hercegovina prilagoditi sve državne monopole komercijalne prirode kako bi se osiguralo da stupanjem na snagu ovog sporazuma ne bude diskriminacije između državljana država članica i Bosne i Hercegovine u pogledu uslova pod kojima se roba nabavlja i plasira na tržištu;

- Da je Zahtjev podnesen u skladu sa članom 10. Zakona o konkurenciji i to zbog toga što su donošenjem Zakona o igrama na sreću Republika Srpska i privredni subjekt Lutrija ograničili tržište na štetu potrošača, kao i tehnički razvoj proizvoda i usluga koji su posredno ili neposredno vezani za igre na sreću;

- Da je relevantno tržište u predmetnoj pravnoj stvari priređivanje elektronskih igara na sreću na teritoriji Republike Srpske;

- Da je Republika Srpska, kao većinski vlasnik privrednog subjekta Lutrija, uspostavila da isti ima isključivo pravo obavljanja djelatnosti priređivanja elektronskih igara na sreću, čime je omogućen 100% udjel na tržištu elektronskih igara na sreću;

- Da je na opisani način, ukinuto pravo svakog drugog subjekta da priređuje elektronske igre na sreću, čime je oraničeno tržište i tehnički razvoj ove djelatnosti na štetu potrošača;

Na osnovu svega navedenog Podnosilac zahtjeva predlaže da Konkurencijsko vijeće donese rješenje kojim se utvrđuje:

- da su Republika Srpska i privredni subjekt Lutrija zloupotrijebili dominantni položaj na tržištu, na način što je ograničena konkurencija propisivanjem isključive nadležnosti Lutrije za priređivanje elektronskih igara na sreću čime su u neravnopravan i nepovoljan položaj konkurentski položaj dovedeni drugi priređivači igara na sreću,

- da se zabranjuje svako dalje djelovanje koje predstavlja navedenu zloupotrebu dominantnog položaja,

- da se nalaže Republici Srpskoj i privrednom subjektu Lutrija da uskladi zakonodavstvo u skladu sa Zakonom o konkurenciji, te omogući konkurentima ravnopravnost u priređivanju igara na sreću,

- da se privrednom subjektu Lutrija izrekne novčana kazna u visini od 10% vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda privrednog subjekta prikazanog u finansijskim izvještajima za 2018. godinu i

- da Republika Srpska i privredni subjekt Lutrija Podnosiocu zahtjeva nadoknade troškove postupka.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa navodima iz Zahtjeva utvrdilo sve relevantne činjenice bitne za donošenje ovog Zaključka.

Podnosilac zahtjeva je kao razlog za podnošenje Zahtjeva naveo zloupotrebu dominantnog položaja propisanu članom 10. Zakona o konkurenciji, tačnije odredbama stava (2) tačka b) istog člana.

Navedene odredbe se odnose na privredne subjekte koji na tržištu imaju dominantan položaj i koji ga zloupotrebaljavaju na način da ograničavaju proizvodnju, tržište ili tehnički razvoj na štetu potrošača.

Postojanje dominantnog položaja je preduslov da bi uopće moglo doći do zloupotrebe dominantog položaja, kao radnje koja je zabranjena i kažnjiva Zakonom o konkurenciji.

Međutim, samo postojanje monopola, odnosno dominantog položaja na tržištu nije zabranjeno odredbama Zakona o konkurenciji.

Zahtjev u cijelom svom tekstu ne sadrži ni jednu činjenicu ili indiciju koja bi se mogla dovesti u vezu sa tim da su privredni subjekt Lutrija i Republika Srpska, na bilo koji način zloupotrijebili dominantan položaj na relevantnom tržištu.

Podnosilac zahtjeva se prevashodno žali na donošenje novog Zakona o igrama na sreću, koji je stupio na snagu 19.03.2019. godine, odnosno na njegove odredbe kojima se djelatnost priređivanja elektronskih igara na sreću daje isključivo privrednom subjektu Lutrija, a zbog kojih on ne može da obavlja tu djelatnost, koju je do donošenja navedenog zakona obavljao.

Ovdje se, dakle, radi o zakonskom monopolu koji nastaje zbog politike države da dozvoli obavljanje određene djelatnosti samo jednom privrednom subjektu.

Vidljivo je da je razlog zbog kojeg je Zahtjev podnesen zakonsko uspostavljanje monopola na relevantnom tržištu priređivanja elektronskih igara na sreću u Republici Srpskoj, a ne zloupotreba dominantnog položaja na tom tržištu, koja kao takva predstavlja zabranjeno konkurentsko djelovanje.

Pored toga, Zahtjev je podnesen protiv subjekata koji nemaju stranačku legitimaciju da bi se protiv njih pokrenuo postupak utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja pred Konkurencijskim vijećem, jer isti nemaju direktne veze sa donošenjem Zakona o igrama na sreću.

Sporni Zakon o igrama na sreću je donijela Narodna skupština Republike Srpske kao zakonodavni organ, koji kao takav nije obuhvaćen članom 2. Zakona o konkurenciji, kojim je propisano na koja pravna i fizička lica se Zakon o konkurenciji primjenjuje.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 25. stav (2) Zakona o konkurenciji nadležno da na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu konkurenciju, koje su obavezni dostaviti predlagači, daje mišljenje o njihovoj saglasnosti sa Zakonom o konkurenciji, što u slučaju Zakona o igrama na sreću predlagač nije učinio.

Osim davanja mišljenja na nacrte i prijedloge zakona, Konkurencijsko vijeće ni na koji drugi način ne može uticati na odredbe zakona, jer nije nadležno da mijenja ili da nalaže promjene odredbi zakona kada on stupi na snagu, posebno imajući u vidu da se radi normativnom aktu države kojeg je po posebno utvrđenom postupku donio njen zakonodavni organ.

Na osnovu svega navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u dispozitivu ovog Zaključka.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog Zaključka.

Broj UP-01-26-2-014-15/19
26. septembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Mr. Arijana Regoda-Dražić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!