Službeni glasnik BiH, broj 54/19

Na osnovu člana 193. i 195. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), člana 10. stav (5) tačke b) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/05), člana 6. i 12. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 43/09, 57/14 i 15/17) i člana 5. stav (2) Odluke o utvrđivanju osnovnih kriterijuma za davanje saglasnosti Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine radi obavljanja dijela poslova iz svoje nadležnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 50/10), a rješavajući po zahtjevu za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga podnosioca "EXPRESS COURIER" Međunarodna špedicija, skladištenje i transport d.o.o. Sarajevo, Ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 3, 71210 Ilidža, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine uz saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, je na 125. sjednici održanoj dana 17.07.2019. godine donijelo sljedeće


RJEŠENJE
1. Izdaje se licenca društvu "EXPRESS COURIER" Međunarodna špedicija, skladištenje i transport d.o.o. Sarajevo (skraćeni naziv: "EXPRESS COURIER" d.o.o. Sarajevo), Ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 3, Sarajevo, Ilidža za obavljanje kurirskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu.

2. "EXPRESS COURIER" d.o.o. Sarajevo, će kurirske usluge obavljati na području Bosne i Hercegovine.

3. Predmet obavljanja usluga iz tačke 1. su kurirske usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu.

4. Licenca se izdaje na period od 4 (četiri) godine, počev od dana davanja saglasnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

5. Sastavni dio licence čine Uvjeti za korištenje licence za obavljanje kurirskih usluga.

6. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) dana, 06. 06. 2019. godine društvo "EXPRESS COURIER" d.o.o. Sarajevo podnijelo je Zahtjev za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga (u daljem tekstu: zahtjev).

U postupku obrade zahtjeva, a u skladu sa članom 9. Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđeno je, da je zahtjev podnesen na propisanim obrascima, ali da podnosilac zahtjeva nije dostavio odgovarajuću dokumentaciju propisanu članom 8. Pravilnika.

Agencija je u skladu sa članom 9. stav (2) Pravilnika, obavještenjem broj: 01-04-3-29-1-UP1-34-5/19 od 17. 06. 2019. godine, pozvala podnosioca zahtjeva da predmetni zahtjev dopuni kako bi se po istom moglo postupati.

Podnosilac zahtjeva je dana, 25. 06. 2019. godine dostavio traženu dokumentaciju čijim pregledom je utvrđeno da nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci i dopisom broj: 01-04-3-29-1-UP1-34-7/19 od 02. 07. 2019. godine pozvao podnosioca da otkloni utvrđene nedostatke.

Postupajući po ponovnom zahtjevu Agencije podnosilac je dana 11.07.2019. godine dopunio zahtjev, a pregledom naknadno dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva otklonio sve nedostatke u svom zahtjevu, te da je isti kompletiran u smislu člana 8. stav (3) i člana 9. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka i obrade samog zahtjeva Agencija je u skladu sa članom 10. stav (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine, pribavila saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga.

Agencija će u skladu sa članom 8. stav (1) Statuta Agencije, ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa odredbama člana 12. Pravilnika i člana 193. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine, riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:


Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor tužbom kod Suda Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana od dana prijema rješenja.

Broj 01-04-3-29-1-UP1-34-11/19
17. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Mirko Kosorić, s. r.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dana 31. 07. 2019. godine dalo saglasnost broj: 02-04-29-12-1878-2/2019 na Rješenje o izdavanju licence društvu "EXPRESS COURIER" d.o.o. Sarajevo za obavljanje kurirskih usluga broj: 01-04-3-29-1-UP1-34-11/19.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!