"Službeni glasnik BiH", broj 39/19 3.10.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/19 [3.10.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU SLUŽBE ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU STANDARDA I KRITERIJA ZA IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA I VISINI SUBVENCIONIRANE KAMATNE STOPE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROŠIRENJU BROJA I STRUKTURE STUDENATA KOJI SE MOGU UPISATI U PRVU STUDIJSKU GODINU I. CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019./2020. GODINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO, KOJEG JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA ANALIZU NACRTA IZVJEŠTAJA O DUBINSKOJ ANALIZI RASHODA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO I IMPLEMENTACIJU USAGLAŠENIH PREPORUKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 42/18 I 9/19)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2019. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
ISPRAVKE
ISPRAVKU ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U SVRHU ODRŽIVOG POVRATKA U 2019. GODINI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!